مقاله اثرمهاري چند آلکيل زانتات تازه سنتز شده بر فعاليت کرزولازي آنزيم تيروزيناز قارچ خوراکي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در دانش زيستي ايران از صفحه ۲۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثرمهاري چند آلکيل زانتات تازه سنتز شده بر فعاليت کرزولازي آنزيم تيروزيناز قارچ خوراکي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تيروزيناز قارچ خوراکي
مقاله آلکيل زانتات
مقاله مهار مختلط
مقاله مهار رقابتي
مقاله ثابت مهاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليجانيان زاده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سه ايزوآلکيل دي تيوکربنات (زانتات) به صورت نمک هاي سديم، C3H7OCS2Na (I)، C4H9OCS2Na (II) و C5H11OCS2Na (III) توسط واکنش بين CS2 با ايزوالکل مربوطه در حضور NaOH سنتز شدند و مهار آن ها بر روي فعاليت کرزولازي آنزيم تيروزيناز قارچ خوراکي Agricus bisporous خريداري شده از سيگما، امتحان شد. از (MePAPh) phenol-[azo (4-methylphenyl)]-4 به عنوان سوبستراي سنتزي آنزيم براي فعاليت کرزولازي استفاده شد. نمودارهاي لاين ويور – برک نشان دادند که اين ليگاندها از الگوهاي رقابتي و مختلط براي مهار آنزيم استفاده مي کنند. براي فعاليت کرزولازي، ترکيبات I و II از الگوي مهاري مختلط پيروي کردند، اما ترکيب III از الگوي مهاري رقابتي پيروي کرد. ثابت مهاري (Ki) ترکيبات I، II و III براي فعاليت کرزولازي به ترتيب برابر با ۹٫۸، ۷٫۲ و ۶٫۱ است. اين ثابت هاي مهاري نشان مي دهند که اين سه ليگاند مهارکننده هاي خوبي براي آنزيم تيروزيناز قارچ خوراکي اند. هم سوبسترا و هم مهارکننده مي توانند به صورت تعاوني منفي بين جايگاه-هاي اتصال، به آنزيم متصل شوند (a>1) که ميزان اين تعاوني منفي با افزايش طول زنجيره آليفاتيک در مهارکننده ها افزايش مي يابد. مهار کرزولازي، به چلاته شدن يون هاي مس در جايگاه فعال توسط گروه S – زانتات ها بستگي دارد که همين امر باعث شده است مقادير Ki در فعاليت کرزولازي براي هر سه ليگاند يکسان باشد.