سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
عبدالرضا جعفری – استادیارگروه زیست شناسی دانشگاه ازاداسلامی واحدارسنجان
علیرضا باقری – استادیارگروه زراعت دانشگاه ازاداسلامی واحداقلید

چکیده:
به منظور بررسی اثراسپیرین برتحمل به شوری ارقام حساس و متحمل گندم و مقایسه این ارقام باهم ازمایشی دردانشگاه ازاداسلامی واحدارسنجان درسال ۱۳۹۰ انجام گرفت ازمایش بصورت فاکتوریل سه عامله با سه تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی انجام شد فاکتوراول تیمارتنش شوری با اب ابیاری با EC های صفرشاهد و۱۲ دسی زیمنش برمتر و تیماردوم کاربرد اسپیرین دردوسطح شامل صفرو۱ میلی مولار بود تیمار سوم شامل ارقام پیشتاز و سیوند ازگروه ارقام مقاوم و دو رقم امید و روشن ازگروه ارقام حساس بودند تیمارهای شوری ۴هفته پس ازسبز شدن بذرها اعمال شدند صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند ازعملکرد و اجزاعملکرد میزان پروتئین میزان پرولین میزان فعالیت انزیم پروکسیداز و میزان یون ها نتایج نشان داد که میزان نیتروژن و پتاسیم درشرایط تنش شوری درگیاه کاهش و مقدارسدیم افزایش یافت شوری باعث کاهش عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه شد کمترین میزان عملکرد مربوط به رقم امید و بیشترین آن مربوط به ارقام پیشتاز و سیوند بود هرچند که تمام ارقام وزن هزادانه یکسانی داشتند درشرایط تنش شوری میزان پرولین و پراکسیداز افزایش پیدا کرد بیشترین مقدارپرولین و پراکسیداز درارقام متحمل گندممشاهده شد درکلیه صفات مورد بررسی کاربرد اسپیرین باعث تعدیل اثرات منفی شوری شد درکل با بررسی کلیه صفات میتوان نتیجه گرفت که ارقام متحمل تر مورد بررسی پتانسیل تولید بیشتر هم داشتند