مقاله اثرهاي جنگلكاري در افزايش ترسيب کربن و بهبود برخي ويژگي هاي خاک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: اثرهاي جنگلكاري در افزايش ترسيب کربن و بهبود برخي ويژگي هاي خاک
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگلکاري
مقاله خاک
مقاله ترسيب کربن
مقاله فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي
مقاله پارک جنگلي چيتگر تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ورامش سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي نوراله
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش نگراني ها در زمينه گرمايش جهاني و تغيير اقليم موجب شده است که به خاک و توانايي آن در ترسيب کربن به صورت پايدار توجه ويژه اي شود. جنگلكاري در اراضي باير و مديريت بهينه آن اثر زيادي بر افزايش ترسيب كربن خاک دارد، به طوري  که خاک اکوسيستم جنگل در تعادل با پوشش درختي و گياهي مخزن اصلي کربن آلي است. اين تحقيق بر اساس طرح پايه کاملا تصادفي در قالب آزمايش فاکتوريل در توده هاي کاج تهران و اقاقيا همراه با اراضي باير اطراف (شاهد) در پارک جنگلي چيتگر تهران انجام گرفت و مقادير کربن ترسيب شده در خاک اندازه گيري شد. رابطه بين برخي از فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي خاک با کربن آلي خاک نيز بررسي شد. نتايج نشان داد ترسيب کربن در خاک توده اقاقيا (۱۹/۷۸ تن در هکتار) به طور معني داري (P<0.01) بيشتر از توده کاج تهران (۵۷ تن در هکتار) و اراضي باير (۸/۱۰ تن در هکتار) اطراف است و ارزش اقتصادي آن براي گونه هاي مذکور به ترتيب، ۷۹۰/۲ و ۷۴۱/۳ ميليون دلار محاسبه شد. کربن آلي خاک در عمق ۱۵-۰ سانتي متري توده هاي جنگلكاري شده بيشتر از عمق ۳۰-۱۵ سانتي متري بود، ولي در اراضي باير، عکس اين قضيه مشاهده شد. نتيجه رگرسيون گام به گام نيز نشان داد که درصد رس و نيتروژن به ترتيب از مهم ترين اجزاي تاثيرگذار بر مقدار کربن آلي خاک است. به طور کلي مي توان گفت فرايند ترسيب کربن، به بهبود کيفيت آب و خاک، افزايش حاصلخيزي، بهبود سيستم هيدرولوژي خاك و نيز جلوگيري از فرسايش و کاهش هدررفت عناصر غذايي مي انجامد، بنابراين مديريت بهينه اکوسيستم هاي مختلف بايد در جهت افزايش پتانسيل ترسيب کربن باشد.