مقاله اثرهاي پيش تيمار آبي بذر بر جوانه زني، سبزشدن و عملکرد نخود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۴۹ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اثرهاي پيش تيمار آبي بذر بر جوانه زني، سبزشدن و عملکرد نخود
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش تيمار آبي
مقاله جوانه زني
مقاله سبزشدن گياهچه
مقاله عملکرد دانه
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي گلعذاني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ زاده مصدق پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بذرهاي نخود (رقم ILC482) به مدت صفر (P1)، (P2) 8، (P3) 16 و (P4) 24 ساعت در دماي ۱۷٫۳ درجه سانتي گراد در آب مقطر خيسانده شدند و سپس تا رطوبت حدود ۳۰ درصد خشک گرديدند. درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني و وزن خشک گياهچه هاي حاصل براي تيمارهاي مختلف در آزمايشگاه تعيين شد. آزمايش مزرعه اي در سال ۱۳۸۵ تحت رژيم هاي مختلف آبياري (I1، I2 و I3: به ترتيب آبياري پس از ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ ميلي متر تبخير از تشتک تبخير کلاس A) اجرا گرديد. در آزمايشگاه، با افزايش مدت پيش تيمار آبي، سرعت جوانه زني بذرها افزايش يافت. حداکثر سرعت جوانه زني در تيمار P4 حاصل شد ولي اختلاف معني داري با تيمار P3 نداشت. وزن خشک گياهچه هاي حاصل از بذور پيش تيمار شده به طور معني داري بيش تر از تيمار شاهد (P1) بود. در مزرعه، سرعت و درصد سبز شدن گياهچه ها، تعداد دانه در واحد سطح و عملکرد دانه به طور معني داري تحت تاثير پيش تيمار آبي قرار گرفت. پيش تيمار آبي سرعت و درصد سبزشدن گياهچه ها و در نتيجه استقرار بوته ها را در مزرعه بهبود بخشيد. با افزايش شدت تنش كم آبي، تعداد دانه در واحد سطح و عملكرد دانه در واحد سطح کاهش يافت. كم ترين وزن هزاردانه و عملكرد دانه در واحد سطح در I3 حاصل شد، اما اين صفات در بين I1 و I2 تفاوت معني داري نداشت. ميانگين تعداد دانه در واحد سطح و محصول دانه گياهان حاصل از بذور پيش تيمار شده به طور معني داري بيشتر از گياهان حاصل از بذور شاهد بود، اما مدت پيش تيمار آبي اثر معني داري روي اين صفات نداشت.