سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مرتضی عمورضایی – کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
سیدحمیدرضا مداح حسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین پژوهش روشی جدید برای تولید کامپوزیت های مغناطیسی نرم به کاررفته است.نمونه های حاوی درصدهای مختلف از رزین فنولیک درفشارهای ۴۵۰ MPaتا۱۰۲۰MPa دردماهای ۱۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد برای مدت ۳۰ تا ۹۰ دقیقه پرسش ده و درنهایت در زمانهای ۸ تا ۷۲ ساعت عملیات حرارتی شده اند سپس چگالی و استحکام فشارینمونه ها اندازه گیری شدهمچنین سطح شکست نمونه ها با میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM مورد مطالعه قرار گرفتنتایج حاصله نشان میدهد که فشار ۸۵۰ MPa افزایش فشار فشردن سبب افزایش چگالی و استحکام نمونه ها می شود ولی فشارهای بالاتر منجر به افت آن میگرددهمچنین مشخص گردید که افزایش دما و زمان پرس گرم نقش قابل ملاحظه ای درا فزایش چگالی نمونه ها دارد پس از سطح شکست نمونها با میکروسکوپ الکترونی روبشی مشخص گردید که سطح شکست تمامی نمونه هایی که درفشار کمتر از ۸۵۰MPa فشرده شده بودند مشابه یکدیگر بوده و شکست از نوع جدایشی می باشد درحالیکه شکست نمونه هایی که در فشارهای بالاتر از ۸۵۰MPa فشدره شده بودند از نوع درون دانه ای بوده است دربررسی های میکروسکوپ نوریاین ترکها به وضوح قابل مشاهده است