سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فیروز موحدیان – عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی جهاد کشاورزی اصفهان
مجید افیونی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با توجه به کمبود آب در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا، استفاده از پسابها در کشاورزی همواره مورد توجه بوده است. ولی تخلیه بیش از حد فاضلابهای شهری ویا صنعتی در آبها و یا استفاده در خاک اثرات زیانباری را به محیط زیست بویژه اراضی کشاورزی وارد می سازد. وجود فلزات سنگین در پسالهای کاربردی وتاثیر آن در چرخه حیات گیاهان و جانوران موجب می شود که اصول دقیق و صحیحی در خصوص افزودن این مواد به خاکها اعمال و رعایت شود.هدف از تحقیقحاضر بررسی اثرپساب و لجن فاضلاب شرکت پلی اکریل ایران روی برخی خصوصیاته شیمیایی خاک و همچنین غلظت عناصر سنگین خاک در شرایط مزرعه ای می باشد. در این پژوهش دونوع پسابو سه سطح لجن فاضلاب و آب چاه به عنوان شاهد انتخاب شد و بر روی چهار نوع گیاه (گندم، چمن، قرنفل و میمون) در قالب طرح کرتهای خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب شیمیایی پساب و لجن مورد استفاده در حد استاندارد محیط زیست ایران و FAO و ایالات متحده (USEPA) می باشد. استفاده ازپساب و لجن موجب کاهش PH و افزایش مواد آلی و هدایت الکتریکی خاک در عمق ۲۰-۰ سانتیمتری گردید. همچنین غلظت عناصر سنگین خاک در عمق ۲۰-۰ سانتیمتری در همه تیمارها افزایشمعنی داری نشان داد ولی این افزایش کمتر از حد استاندارد های موجود غلظت این عناصر پس از استفاده در کشاورزی می باشد.