سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سوده ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت گروه زراعت مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
ایرج امینی – دانشیار گروه زراعت مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
همت الله پیردشتی – استادیار گروه زراعت مجتمع آموزش عالی علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، دانشگاه مازندران
محمد نقی صفرزاده – استادیارگروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

چکیده:

به منظور بررسی اثر آهن و گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد بادام زمینی (رقم نورث کارولینا – ۲)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۱۰ تیمار و ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۶ در شهرستان کیاشهر استان گیلان به اجرا در آمد . محلول پاشی عنصر آهن با ۳ سطح (۲، ۳ و ۴ در هزار از منبع آهن کلاته ) به عنوان عامل اول و اضافه کردن عنصر گوگرد به خاک در ۳ سطح ( ۳۰، ۶۰ و ۹۰ کیلوگرم در هکتار از منبع گچ ) به عنوان عامل دوم در نظر گرفته شد . در هر بلوک علاوه بر تیمارهای مورد بررسی، یک کرت به عنوان شاهد (بدون مصرف گوگرد و آهن) در نظر گرفتهشد. نتایج این تحقیق نشان داد که محلولپاشی آهن بر عملکرد دانه و عملکرد غلاف تأثیر معنی داری داشت . در بین تیمارهای محلول پاشی آهن بیشترین عملکرد دانه در تیمار ۳ و ۴ در هزار آهن حاصل شد . اثر گوگرد نیز بر عملکرد دانه ، عملکرد غلاف و تعداد غلاف رسیده در هر بوته معنیدار شد .در بین سطوح مختلف گوگرد بیشترین میزان عملکرد دانه و غلاف با کاربرد ۶۰ و یا ۹۰ کیلوگرم در هکتار گوگرد به دست آمد. در بین صفات مرتبط با عملکرد بادام زمینی، عملکرد قسمت هوایی و وزن صد دانه تحت تأثیر سطوح مختلف آهن و گوگرد قرار نگرفتند