سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا زارع مهذبیه – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش زراعت واصلاح نباتات دانشگاه شیراز
حسین غدیری – استاد بخش زراعت واصلاح نباتات دانشگاه شیراز

چکیده:

به منظوربررسی اثرکاربرد علف کش وتاریخ کاشت برکنترل دوعلف هرز تاج خروس وعروسک پشت پرده در مزرعه ذرت ، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده با ۳ تکراردرایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازانجام شد . سه تاریخ کاشت ۱۵ اردیبهشت ، خرداد و تیرماه به عنوان فاکتوراصلی و تیمارهای شاهد دارای وبدون علف هرزو کاربرد علف کشهای آترازین + الاکلر دردومیزان ۱/۹۲+۱/۵ و ۲/۴۴+۱، توفوردی + ام سی پی آ ۰/۳۱+۰/۳۶ و ۰/۴۶+۰/۵۴، ریم سولفورن ۰/۰۲ و ۰/۰۴ ، فورام سولفورن ۰/۰۳ و ۰/۰۶ کیلوگرم ماده مؤثردرهکتار به عنوان فاکتورفرعی درنظرگرفته شدند. نتایج نشان داد که علف کش های آترازین + الاکلر ۱/۹۲+۱/۵، فورام سولفورن ۰/۰۶، آترازین + الاکلر ۲/۴۴+۱ و فورام سولفورن ۰/۰۳ تاج خروس را به ترتیب ۹۰%، ۸۷% ، ۸۶% و ۸۳% و فورام سولفورن ۰/۰۶ و ۰/۰۳ و آترازین + الاکلر ۱/۹۲+۱/۵ و ۲/۴۴+۱ ، عروسک پشت پرده را ب ه ترتیب ۹۰%، ۸۴% ، ۷۷% و ۷۲% کنترل کردند . ریم سولفورن دردومیزان ۰/۰۲ و ۰/۰۴ و توفوردی + ام سی پی آ دردو میزان ۰/۳۱+۰/۳۶ و ۰/۴۶+۰/۵۴ ، تاج خروس را به ترتیب ۵۷% ، ۵۹% ، ۷۵% و ۸۰% و عروسک پشت پرده را به ترتیب ۳۳%، ۳۵%، ۵۰% و ۵۵% کنترل کردند. کمترین ارتفاع و وزن خشک علف های هرزدرتاریخ کاشت سوم ودرتیمار آترازین + الاکلر ۱/۹۲+۱/۵ و بیشترین LAI ذرت، درتاریخ کاشت دوم ودرتیمار آترازین + الاکلر ۱/۹۲+۱/۵ به دست آمد.