سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی رضا واعظی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کودها در کشور عمدتا به روش پخش سطحی مصرف گردیده و کارایی مصرف آن پایین است . کود – آبیاری یا کود دهی با آب آبیاری ، کارایی مصرف کود را افزایش می دهد. برای بررسی اثر روش کود دهی بر کارایی مصرف کود، آزمایش به روش کرت های خرد شده در طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۰ تیمار و ۳ تکرار در ذرت علوفه ای بهاجرا درآمد . فاکتور اصلی در ۲ روش کوددهی (کود -‐ آبیاری و پخش سطحی) و فا کتور فرعی در ۵ سطح (شاهد ، ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد توصیه کودی) بود. در روش کود ‐- آبیاری کودها با آبیاری بارانی مصرف گردید . در روش پخش سطحی کودها در سطح خا ک پخش و مخلوط گردید . در هر دو روش ، آبیاری به روش پخش سطحی بود. این افزایش در تیمار های ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد در سطح ۵% معنی دار گردید. کارایی مصرف کود نیز تحت تاثیر روش ک وددهی و مقدار مصرف کود قرار گرفت . در هر دو روش ، با افزایش مقدار کود مصرفی، کارایی مصرف کود کاهش یافت، لیکن این کاهش در سطح ۵% معنی دار نبود. در روش کود‐ آبیاری ، به دلیل محلول بودن کودها ، قابلیت دسترسی عناصر غذایی، عملکرد و کارایی مصرف کود بیشتر بود.