سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
گودرز احمدوند – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
محمود اثنی عشری – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی اثر کود نیتروژن و تراکم کاشت بر رشد، نمو و عملکرد پیکر رویشی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا از فروردین تا شهریور سال ۱۳۸۶ انجام شد. سه سطح کود نیتروژن ( ۲۵، ۷۵ و ۱۲۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار ) و دو سطح تراکم کاشت (۱۰ ×۴۰ و ۲۰ × ۴۰ سانتی متر فاصله کشت ) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف نیتروژن تاثیر معنی داری بر زمان شکوفایی اولین گل نداشت اما بر روی زمان ظهور اولین غنچه، ارتفاع گیاه، تعداد گل در بوته در مرحله تمام گل ، تعداد شاخههای اصلی در بوته و عملکرد پیکر رویشی تازه و خشک در بوته و در هکتار تاثیر معنی دار داشت . سطوح مختلف تراکم نیز تاثیر معنی داری بر زمان ظهور اولین غنچه ، زمان شکوفایی اولین گل و ارتفاع گیاه در م رحله تمام گل نداشت ، اما تاثیر آن روی سایر متغیرهای مورد اندازه گیری معنی دار بود. اثر متقابل سطوح مختلف نیتروژن و تراکم کاشت روی هیج یک از صفات مورد اندازه گیری معنی دار نبود.