سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل حنیفه لو – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانش
هادی معاضد – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمر

چکیده:

در بیشتر شهرهای بزرگ دنیا، قسمت اعظم منابع آب شیرین به تامین نیازهای شرب، بهداشت وصنعت اختصاص داده می شود . این امر باعث کمبود شدید آب جهت آبیاری اراضی کشاورزی شده است . در چنین شرایطی ، استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهری برا ی مقاصد مختلف و بخصوص کشاورز ی به عنوان راه حلی مؤثر مورد توجه متخصّین و مهندسین مربوطه قرار گرفته است . در این پژوهش، اثر فاضلاب تصفیه شده شهر اهواز بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع خاک مورد بررسی قرار گرفته است . تیمارهای آبی عبارت بودند از فاضلاب تصفیه شده شهر اهواز و آب رودخانه کارون . این تحقیق در چارچوب طرح آماری فاکتوریل با پایه کاملاً تصادفی و با سه تکرار در زمین های مجاور تصفیه خانه فاضلاب غرب شهر اهواز اجرا گردید . خاک زمین محل اجرا ی طرح از نوع لوم شنی بوده است . پس از آبیاری به مدت ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و ۱۸۰ روز با تیمارهای آبی، ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع خاک در سه عمق ۱۳-۰ و ۴۰-۲۶ سانتیمتر خاک اندازه گیری و محاسبه شد . تجزیه و تحلیل نتایج حاصله نشان داد که فاضلاب تصفیه شده شهر اهواز نسبت به آب رودخانه کارون باعث افزایش معنی دار ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع خاک گردیده است. با افزایش مدت زمان آبیاری از ۶۰ به ۱۲۰ روز، اثر فاضلاب تصفیه شده در بهبود ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بیشتر گردید که این افزایش می تواند به علت شرایط مساعدتر محیطی برای رشد میکروارگانیسم ها (فصل بهار) باشد. همچنین با افزایش عمق خاک، اثر فاضلاب تصفیه شده در بهبود ضریب هدایت هیدرولیکی اشباع خاک کاهش پیدا کرد.