سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نسرین عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت علوم و تحقیقات اهواز
امیر آینه بند – عضو هیات علمی چمران
محمد مهدی پورسیابیدی – مرکز تحقیقات ایلام

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر روی عملکرد و اجزا عملکرد ۳ رقم عدس دیم آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در منطقه شیروان چرداول ایلام طی سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ انجام گرفت. فاکتور اصلی شامل ۴ تیمار آبیاری، شاهد بدون آبیاری (I0) یکبار آبیاری در مرحله ۵۰ % غنچه دهی (I1) یکبار آبیاری در مرحله ۵۰ % گلدهی (I2) و یکبار آبیاری در زمان پر شدن غلافها (I3) و فاکتور فرعی ۳ رقم ، ILL6212 ، گچساران و محلی بود . اثر تیمارهای آبیاری روی صفات عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک ، شاخص برداشت ، تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه معنی دار بود . ارقام مورد بررسی در کلیه صفات اندازه گیری شده با همدیگر اختلاف معنی دار داشتند .در میان ژنوتیپها رقم گچساران با متوسط ۲۰۱۸۳۱ کیلوگرم در هکتار در تیمارهای مختلف آبیاری دارای بیشترین عملکرد و رقم محلی با ۱۲۸۱٫۹ کیلوگرم در هکتار در بین تیمارها دارای حداقل عملکرد بود. به طور کلی انجام یکبار آبیاری در مرحله پر شدن غلافها و گلدهی در رقم گچساران موجب به ترتیب ۳۴ و ۳۱٫۳ درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد شد و بیشترین عملکرد دانه تولید نمود . اثرات متقابل تیمارهای آبیاری و رقم در مورد وزن صد دانه معنی دار بود و در سایر صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود.