سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهروز کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
امین فرنیا – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات آبیاری در مراحل انتهایی رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود دیم آزمایشی در سال زراعی ۸۶-۱۳۸۵ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی ماهیدشت کرمانشاه به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید . شرایط آبیاری تکمیلی شامل I0= (تیمار شاهد یا بدون آبیاری )، I1= (یکبار آبیاری تکمیلی در مرحله ۵۰ درصد گلدهی )، I2= (یکبار آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف دهی ) به عنوان فاکتور اصلی در کرت های اصلی و چهار رقم نخود دیم (توده محلی بیونیج =V1 و V2=ILC482 و V3=Flip93-93 و هاشم=V4 ) به عنوان فاکتور فرعی در کرت های فرعی در نظر گرفته شدند . نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که تعداد غلاف در بوته ، تعداد دانه در بوته ، وزن صد دانه و عملکرد دانه تحت تأثیر تیمارهای آبیاری و ارقام قرار گرفت ، اما بین تیمارهای مختلف آبیاری از نظر تعداد دانه در غلاف و شاخص برداشت اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در این آزمایش ارقام مورد بررسی در کلیه صفات اندازه گیری شده اختلاف معنی داری درسطح احتمال ۱ درصد با یکدیگر نشان دادند. بیشترین عملکرد دانه در تیمار شاهد متعلق به توده محلی بیونیج با متوسط عملکرد ۱۳۳۳ کیلوگرم درهکتار و کمترین عملکرد دانه در این تیمار متعلق به رقم هاشم با متوسط ۸۵۵/۹ کیلوگرم در هکتار بود، در شرایط آبیاری تکمیلی بیشترین عملکرد دانه درحالت آبیاری در ۵۰ % گل دهی متعلق به توده محلی بیونیج با متوسط عملکرد دانه ۱۶۹۸ کیلو گرم در هکتار و در شرایط آبیاری در مرحله غلاف دهی بیشترین عملکرد دانه متعلق به رقم هاشم با متوسط عملکرد دانه ۱۹۱۱ کیلو گرم در هکتار بود ، بیشترین عملکرد دانه ( ۱۷۱۲ کیلوگرم در هکتار ) با انجام یک بار آبیاری تکمیلی در مرحله غلاف دهی حاصل شد. در بین ارقام مورد آزمایش بیشترین عملکرد دانه ( ۱۶۰۳ کیلوگرم در هکتار ) به توده محلی بیونیج و کمترین عملکرد دانه ( ۱۱۹۱ کیلوگرم در هکتار ) به رقم ILC482 تعلق داشت.