سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عرازمحمد نوری راد دوجی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان‐ ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد
کمال اسلامی گمیش تپه – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان‐ ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد
فرامرز سیدی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان‐ ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد
عبدالرحیم سهیلی – کارشناس بنیاد مستضعفان گنبد

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثر رژیم ها ی مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و صفات زراعی سه رقم آفتابگردان به مدت سه سال در سال های ۸۰-۱۳۷۸ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در قالب یک طرح کرت های خرد شده که طرح پایه آن بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بود اجرا گردید . هشت سطح عامل اصلی شامل:I1: آبیاری در مرحله غنچه ، I2: آبیاری در مرحله گلدهی ، I3: آبیاری در مرحله دانه بندی ، I4: آبیاری در مراحل غنچه + گلدهی، I5: آبیاری در مراحل غنچه + دانه بندی ، I6: آبیاری در مراحل گلدهی + دانه بندی ، I7: آبیاری در مراحل غنچه + گلدهی + دانه بندی و I8: بدون آبیاری بودند. سطوح عامل فرعی سه رقم آذرگل ، رکورد و گابور بودند . در هر سال تجزیه واریانس صفات با استفاده از آزمون F و گروه بندی میانگینها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن انجام گردید . بالاترین عمل کرد دانه و روغن در هر سال به ترتیب متعلق به تیمار های آبیاری کامل I7: آبیاری در مراحل غنچه + گلدهی + دانه بندی و I6: آبیاری در مراحل گلدهی + دانه بندی بود . در پایان سال سوم تجزیه مرکب داده ها ی حاصل از ارزیابی صفات مورد انجام گردید . اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تمام صفات مورد مطالعه معنی دار بود. تیمار آبیاری I7: آبیاری در مراحل غنچه + گلدهی + دانه بندی با عملکرد دانه و روغن ۲/۰۵۲ و ۰/۹۴۱ تن در هکتار و تیمار آبیاری I6: آبیاری در مراحل گلدهی + دانه بندی با عمل کردهای دانه و روغن ۱/۹۱۷ و ۰/۸۸۶ تن در هکتار بالاترین عمل کردهای دانه و روغن را به خود اختصاص دادند . از آنجایی که در هر سال و میانگین سه ساله آزمایش این دو تیمار آبیاری تفاوت معنی داری نداشته اند ، لذا در صورت کشت زود هنگام (اوایل اسفند ) به منظور استفاده بهینه از بارندگی های اوایل فصل، می توان با دوبار آبیاری در مراحل گلدهی و دانه بندی به عملکردهای مناسبی دست یافت.