سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
نسرین هاشمی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

برای تعیین اثرات آبیاری محدود بر کیفیت بذر نخود ، آزمایشی در سال ۱۳۸۵ در مزر عه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید . در این آزمایش بذور نخود (رقم ILC482) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) کشت گردید . بذرهای گیاهان حاصل بعد از رسیدن به رطوبت ۱۷ % برداشت شده و کیفیت آن ها در آزمایشگاه ارزیابی گردید. نتایج حاصل نشان داد که میانگین وزن هزاردانه ، درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه به طور معنی داری تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری قرار نگرفت . بنابراین، تولید بذرهای مرغوب نخود در هر یک از رژیم های آب یاری مورد آزمایش مقدور می باشد و آبیاری محدود حتی به فاصله ۱۶۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A کیفیت بذرهای حاصل را کاهش نمی دهد. بر همین اساس، در شرایط دیم نیز می توان از ار قام نخود بذرهای با کیفیت بالا تولید کرد.