سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین خوشوقتی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد عجب شیر
کاظم قاسمی گلعذانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
هوشنگ آلیاری – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات محدودیت آب بر پوشش سبز و عملکرد ارقام لوبیا چیتی ، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به صورت کرتهای یکبار خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۳ اجرا شد. کرتهای اصلی به چهار سطح آبیاری شامل آبیاری پس از ۶۰ (I1) و ۸۰ (I2) و ۱۰۰ (I3) و ۱۲۰ (I4) میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A و کرتهای فرعی به سه رقم لوبیا چیتی شامل تلاش (V1) و (V2) Cos16 و امیدبخش (V3) اختصاص یافت . در این تحقیق ، محدودیت آب باعث کاهش میزان تولید ماده خشک ، سرعت رشد محصول ، سرعت رشد نسبی و درصد پوشش سبز زمین گردید . تجمع ماده خشک در I1 و I2 به طور قابل توجهی بیشتر از I3 و I4 بود . همچنین بیشترین تجمع ماده خشک، سرعت رشد محصولی در رقم امیدبخش و تمرین آنها در رقم Cos 16 به دست آمد. مقدار سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی در I1 و I2 بیشتر از I3 و I4 بود. با تشدید کمبود آب، عملکرد دانه نیز بطور قابل توجهی کاهش یافت، اما بین سطوح I1 و I2 تفاوت معنیداری مشاهده نگردید. بنابراین، نتیجه گیری میشود که سطح I2 بهترین رژیم آبیاری برای ارقام لوبیا چیتی در شرایط این آزمایش می باشد.