سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
محمد کافی – استاد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
سید مسعود ضیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
جواد شباهنگ – کارشناس ارشد آموزشی گروه زراعت دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کوشیا گیاهی یکساله و شورزیست است که می تواند با آب ش ور آبیاری شده و منبع ارزشمند علوفه در اکوسیستم های تحت شرایط شور و خشک محسوب می شود. به منظور بررسی اثر کم آبیاری بر عملکرد علوفه و دانه دو توده بومی گیاه کوشیا تحقیقی در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقات شوری قطب علمی گیاهان زراعی ویژه دانشگاه فردوسی مشهد در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. کرت های اصلی شامل چهار رژیم آبیاری ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصد نیاز آبی گیاه و کرت های فرعی شامل دو توده بروجرد و سبزوار با سه تکرار قرار گرفتند . صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته ، تعداد شاخه های جانبی ، وزن تر و وزن خشک بوته ، وزن خشک ساقه ، وزن خشک برگ، شاخص سطح سبز (GAI) بود . نتایج حاصله نشان داد که تیمارهای مختلف آبیاری تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد مطالعه داشت و تیمار شاهد ( ۱۰۰ % نیاز آبی گیاه ) با تولید ۱۳/۲۲ تن علوفه خشک و ۳۱/۸۱ تن علوفه تر در هکتار از نظر کلیه صفات مورد مطالعه نسبت به تیمار های تحت تنش دارای برتری بود . توده بو می سبزوار نیز در مقایسه با توده بو می بروجرد از نظر کلیه صفات مورد مطالعه برتری داشت ولی از لحاظ وزن خشک بوته اختلاف معنی داری بین دو توده مشاهده نشد . اثر متقابل آبیا ری و رقم بر صفاتی چون وزن تر بوته ، وزن خشک ساقه ، وزن خشک برگ و شاخص سطح سبز تفاوت معنی داری نشان دادند . ضرایب همبستگی صفات نشان داد که وزن خشک ساقه و شاخص سطح سبز به ترتیب بیشترین همبستگی را با وزن خشک و وزن تر بوته دارند.