سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صنم قانع پور – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
عادل دباغ محمدی نسب – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
صفر نصراله زاده – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

یک آزمایش اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز به اجرا درآمد تا اثرات رژیم های مختلف آبیاری روی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم باقلا (فرانسه، برکت و سرازیری) مورد تحقیق قرار گیرد. تیمارهای آبیاری (I2، I1 و I3: به ترتیب آبیاری پس از ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A ) و ارقام باقلا به ترتیب در کرتهای اصلی و فرعی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که بین ر ژیمهای آبیاری تفاوت های معنی داری از نظر تعداد نیام در بوته ، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه وجود دارد. میانگین کلیه این صفات در تیمار آبیاری کامل (I1) به طور معنی داری بیشتر از آبیاری های محدود (I2 و I3) بود. اگرچه تعداد نیام در بوته تفاوت معنی داری در میان ارقام نداشت ، ولی تعداد دانه در نیام ، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه به طور معنی داری تحت تأثیر رقم قرار گرفتند . رقم برکت از نظر کلیه این صفات در تمام تیمارهای آبیاری نسبت به دو رقم فرانسه و سرازیری برتری داشت . بنابراین، آن ر ا می توان به عنوان یک رقم پرمحصول جهت کشت در شرایط آبیاری کامل و محدود معرفی کرد.