سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سروناز سودمند – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

زیره سبز (Cuminum cyminum L.) یکی از گیاهان دارویی ارزشمند از تیره چتریان میباشد که به طور گسترده در صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی مورد استفاده قرار میگیرد. این تحقیق به منظور ارزیابی تأثیر کمبود آب و مراحل مختلف نمو بر میزان اسانس گیاه دارویی زیر ه سبز در سال ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز انجام شد . تیمارهای آبیاری شامل آبیاری پس از ۶۰ (I1) و ۹۰ (I2) و ۱۲۰ (I3) و ۱۵۰ (I4) میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیرکلاس A بود . برداشت ها از ۲۲ تا ۴۲ روز بعد از گلدهی به فواصل ۴ روز انجام شد . طرح آزمایشی اسپلیت پلات بر پایه بلوک ها ی کامل تصادفی (RCB) در چهار تکرار بود. رژیمهای آبیاری و زمانهای برداشت به ترتیب در کرتهای اصلی و فرعی قرار گرفتند. درصد اسانس برای بذرهای تولید شده تحت رژیم های مختلف آبیاری مشابه بود . حداکثر عملکرد اسانس در واحد سطح در برداشت نهایی تولیدگردید . بنابراین، نتیجهگیری شد که آبیاری و زمان برداشت مناسب برای افزایش عملکرد اسانس زیره سبز در مزرعه اساسی هستند.