سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا پیرزاد – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه،
هوشنگ آلیاری – استاد دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
محمد رضا شکیبا – دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی – دانشیارگروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

شاخص برداشت کاپیتول ، اسانس و دانه بابونه آلمانی (عملکرد اقتصادی شامل عملکرد کاپیتول ، اسانس و دانه ) در یک آزمایش دو ساله ، در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه ، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت . تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح آبیاری : پس از ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و پنج سطح تراکم بوته ، یعنی کاشت در ردیف هایی به فاصله ۳۰ سانتی متر با فواصل ۵ ، ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سانتی متر روی ردیف بود . اثرسطوح آبیاری بر شاخص برداشت کاپیتول و دانه ، معنی دار (۰/۰۱>P) و بر شاخص برداشت اسانس غیرمعنی دار بود . بیشترین شاخص برداشت کاپیتول و دانه از تیمارهای آبیاری پس از ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ میلی متر و کمترین میزان آن از تیمار آبیاری پس از ۲۵ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر به دست آمد . فاصله کاشت بر شاخص برداشت کاپیتول و اسانس در سطح احتمال ۱% و شاخص برداشت دانه در سطح احتمال ۵% تأثیر معنی دار داشت . بیشترین شاخص برداشت (کاپیتول، اسانس و دانه ) مربوط به فاصله کاشت ۵ سانتی متربود، که با افزایش فاصله کاشت از میزان آن کاسته شد و در فاصله کاشت ۲۵ سانتیمتر به حداقل رسید.