مقاله اثر آب انگور قرمز بر يادگيري و حافظه احترازي غيرفعال در موش هاي صحرايي نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: اثر آب انگور قرمز بر يادگيري و حافظه احترازي غيرفعال در موش هاي صحرايي نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب انگور قرمز
مقاله رت
مقاله يادگيري
مقاله حافظه احترازي غيرفعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: گل بيدي دانيال
جناب آقای / سرکار خانم: رييسي پرهام
جناب آقای / سرکار خانم: علايي حجت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مشخص شده است که يادگيري و حافظه، که از ضروريات بقا هستند، با افزايش سن دچار آسيب مي شوند و اين انگيزه اي را در عرصه پژوهش در طب سالمندان براي تحقيق در مورد کشف داروهاي جديد موثر بر تقويت يادگيري و حافظه به وجود آورده است. با افزايش سن، توليد روزافزون استرس اکسيداتيو موجب آسيب فرآيندهاي مغزي، از جمله اعمال شناختي، مي گردد؛ اين مطالعه قصد داشت با توجه با اين که آب انواع مختلف انگور غني از آنتي اکسيدان ها مي باشند، اثر آب انگور قرمز (Red grape juice) را بر روي حافظه احترازي غيرفعال و يادگيري در رت هاي يک ساله مورد بررسي قرار دهد.
روش ها: تعداد ۲۰ سر موش صحرايي با وزن تقريبي ۳۳۰-۲۷۰ گرم در دو گروه شاهد و آزمون تقسيم شدند. هر دو گروه بدون هيچ محدوديتي به ظرف آب دسترسي داشتند؛ در گروه شاهد ظرف، حاوي آب خالص و در گروه آزمون ظرف، حاوي ۸۰ درصد آب خالص به همراه ۲۰ درصد آب انگور بود و هر روز محتويات ظروف براي جلوگيري از تغيير ترکيبات به صورت تازه تعويض مي شد. آزمون يادگيري و حافظه احترازي غيرفعال در دستگاه يادگيري و پس از انجام تيمارهاي مورد نظر براي همه گروه ها، با شرايط يکسان انجام شد. در اين آزمون، افزايش تاخير زماني براي اولين ورود به اتاق تاريک و مجموع زمان ماندن در اتاقک روشن و همچنين کاهش مجموع زمان ماندن در اتاقک تاريک بيان گر بهبود يادگيري و حافظه احترازي غيرفعال بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون غيرپارامتريک Mann-Whitney استفاده شد.
يافته ها: در مقايسه با گروه شاهد، شاخص هاي يادگيري و حافظه احترازي غيرفعال در گروه آزمون افزايش چشم گيري يافته بود.
نتيجه گيري: اين نتايج نشان مي دهد آب انگور قرمز سبب بهبود يادگيري و حافظه احترازي غيرفعال در رت ها مي شود و احتمال مي رود اين اثر مربوط به وجود مواد آنتي اکسيداني در آن باشد.