سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت خورشیدی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران- سازه، دانشگاه صنعتی سهند
حسن افشین – استادیار، دانشگاه صنعتی سهند
مصطفی قلی زاده – استادیار، دانشگاه تربیت معلم سبزوار

چکیده:

بتنهای با کارایی بالا((HPC از نظر روانی، مقاومت فشاری و دوام عملکرد بهتر و مناسبتری نسبت به بتنهای معمولی دارند. یکیاز طرق افزایش کاراییاین نوع بتنها، استفاده ازافزودنیهای شیمیایینظیرکاهندههایآبوفوقروانکنندهها بودهاست. اما دردودهه اخیردرکشورهایی مانند روسیه و چین تکنولوژی پیشرفته و جدیدی به نام تکنولوژی آب مغناطیسی مطرح شدهاست. در این تکنولوژی، با القاء میدان مغناطیسی به آب، ساختار فیزیکی آن تغییر مییابد. در نتیجه این تغییرات، تعداد مولکولها در یک تجمع مولکولی از ۱۳ به ۵ یا ۶ عدد نقصان یافته و کشش سطحی آب کاهش پیدا میکند. کاربرد این آب فراوری شده در بتن از یک سو موجب افزایش روانی مخلوط بتن و کاهش آب مورد نیاز شده و از سوی دیگر با تسهیل هیدراسیون سیمان موجب بهبود مقاومت و دوام بتن میگردد. در این مقاله با استفاده از طرح اختلاطهای ساختهشده در آزمایشگاه بتن دانشگاه صنعتی سهند توسط نویسندگان، اثر آب مغناطیسی بررویخواص مختلف خمیر سیمان ازقبیلروانی، مقاومت فشاری، زمان گیرش و … مورد بررسی قرارگرفتهاست. برای تولید آب مغناطیسی، از دو نوع دستگاه ساخت خارج و طراحی شده در آزمایشگاه بتن دانشگاه صنعتی سهند استفاده شده است. نتایج آزمایشات انجام یافته تا کنون نشان میدهند که : شدت میدان، جهت میدان، دبی آب عبوری، زمان عبور آب از دستگاه و میزان و نوع ذرات کلوئیدی تاثیر مستقیمی بر خواص آب مغناطیسی دارند و استفاده ازاین نوع آب در ساخت خمیرسیمان، روانی و مقاومت آن را به صورت نسبی تا حدود ده درصد بهبودمیبخشد.