مقاله اثر آتش سوزي بر برخي ويژگيهاي شيميايي خاك در جنگلهاي بلوط مريوان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۲۰۵ تا ۲۱۸ منتشر شده است.
نام: اثر آتش سوزي بر برخي ويژگيهاي شيميايي خاك در جنگلهاي بلوط مريوان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتش سوزي
مقاله بلوط
مقاله مريوان
مقاله ويژگيهاي شيميايي خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همت بلند ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري نيا مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: بانج شفيعي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بسياري از ويژگيهاي فيزيكي، شيميايي، معدني و بيولوژيكي خاك تحت تاثير آتش سوزي تغيير مي نمايد. آتش سوزي در جنگلهاي بلوط مريوان يكي از عوامل بسيار مهم تخريب جنگلها بوده، به طوري كه سالانه مساحت قابل توجهي از اين جنگلها دستخوش حريق مي شود و با توجه به شدت آتش سوزي اثرات متفاوتي بر شرايط اكولوژيكي محيط تحميل مي گردد. نظر به اين كه خاك به عنوان بستر رشد و زادآوري جنگل محسوب مي گردد، بنابراين بررسي اثر آتش سوزي بر خصوصيات خاك داراي اهميت ويژه اي مي باشد. منطقه مورد مطالعه در دو كيلومتري غرب مريوان واقع شده و اين تحقيق در پاييز سال ۱۳۸۵ به منظور مقايسه تاثير آتش سوزي بر ويژگيهاي شيميايي خاك در دو عمق ۰ تا ۵ سانتي متر (خاك سطحي) و ۵ تا ۲۰ سانتي متر (خاك عمقي) توده جنگلي كه در سال ۱۳۸۱ در سطح ۱٫۳ هكتار دچار حريق شده بود در مقايسه با خاك توده اي شاهد كه در مجاورت آن با شرايط يكسان انتخاب شده بود، انجام شد. بدين منظور در هر عرصه پنج چاله حفر و نمونه هاي خاك در عمق هاي موردنظر برداشت و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حکايت از اثر معني دار آتش سوزي بر اغلب ويژگيهاي شيميايي خاك سطحي ازجمله افزايش اسيديته، فسفر قابل جذب، هدايت الكتريكي و پتاسيم قابل جذب داشت. همچنين آتش سوزي باعث افزايش نيتروژن كل و ظرفيت تبادل كاتيوني در خاك سطحي شده و در خاك عمقي نيز مشخصه هاي بررسي شده در عرصه سوخته بيشتر از عرصه كنترل بود، ولي به لحاظ آماري معني دار نبود.