مقاله اثر آتش سوزي جنگل و سوزاندن پسمان زراعي بر تغييرات كاني هاي رسي و برخي ويژگي هاي فيزيكو – شيميايي لايه هاي سطحي خاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: اثر آتش سوزي جنگل و سوزاندن پسمان زراعي بر تغييرات كاني هاي رسي و برخي ويژگي هاي فيزيكو – شيميايي لايه هاي سطحي خاك
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مينرالوژي
مقاله دماي آتش
مقاله كاني هاي رس
مقاله خاك جنگل
مقاله خاك زراعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: باقرنژاد مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ادهمي ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آتش به صورت گسترده براي تميز كردن مزارع در ايران استفاده مي شود در حالي كه اطلاعات كمي از اثر آن بر خصوصيات خاك به ويژه خصوصيات مينرالوژيكي خاك در دسترس مي باشد. تحقيق حاضر به منظور ١) مقايسه برخي از ويژگي هاي فيزيكوشيميايي خاك سوخته و نسوخته و ٢) بررسي امكان تحول كاني هاي موجود در لايه سطحي خاك بر اثر افزايش دما صورت گرفت. نمونه ها از عمق ۰-۵ و ۵-۱۵ سانتي متري قسمت سوخته و نسوخته يك خاك زراعي در منطقه تخت جمشيد و خاك جنگل بمو كه در آنها آتش سوزي رخ داده بود با ۴ تكرار برداشته شدند. تجزيه هاي فيزيكوشيميايي روي نمونه هاي نسوخته و سوخته صورت گرفت. هم چنين كاني هاي موجود در جزء رس خاك ها در عمق ۰-۵ سانتي متري خاك نسوخته و سوخته و نمونه هاي خاك تيمار شده در دماهاي ۳۰۰ و ۶۰۰ درجه سانتي گراد به مدت ۲، ۴، ۸ و ۱۲ ساعت در آزمايشگاه، توسط دستگاه پراش پرتو ايكس مطالعه گرديد. در ناحيه جنگلي پ هاش و شن در عمق ۰-۵ سانتي متري خاك سوخته افزايش يافت در صورتي كه مقدار فسفر و پتاسيم قابل جذب در هر دو عمق نمونه برداري خاك جنگلي افزايش نشان داد. در خاك زراعي تغييرات خواص فيزيكي و شيميايي در اثر آتش سوزي از نظر آماري معني دار نبود. نتايج حاصل از پراش پرتو ايكس كاهش شدت پيك هاي كلريت و ايليت در نمونه خاك هاي زراعي و جنگلي سوخته را نشان داد. در تيمار دمايي ٣٠٠ درجه سانتي گراد اعمال شده در مدت زمان هاي متفاوت كلريت و ايليت با مقدار نسبي كمتر نسبت به خاك نسوخته در هر دو منطقه نمونه برداري شده مشاهده شد در حالي كه در تيمار دمايي ٦٠٠ درجه سانتي گراد با زمان هاي ٨ و ١٢ ساعت، پيك هاي مربوط به كلريت و ايليت بر خلاف زمان هاي ٢ و ٤ ساعت مشاهده نشد. پيك كوارتز در خاك جنگلي و زراعي سوخته و تيمارهاي دمايي ٣٠٠ و ٦٠٠ درجه سانتي گراد بدون تغيير مشاهده شد.