مقاله اثر آتش سوزي پوشش گياهي بر ترکيب گونه اي بانک بذر خاک در پارک ملي بمو شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۶۲۳ تا ۶۴۰ منتشر شده است.
نام: اثر آتش سوزي پوشش گياهي بر ترکيب گونه اي بانک بذر خاک در پارک ملي بمو شيراز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پويايي پوشش گياهي
مقاله احيا
مقاله آتش سوزي
مقاله بذر
مقاله پارک ملي بمو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي موصلو حسن
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني پاشاكلايي جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: صفاييان نصرت اله
جناب آقای / سرکار خانم: تمرتاش رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آتش سوزي از جمله عوامل اکولوژيک موثر بر رشد، توسعه و تکامل جوامع گياهي به ويژه در مناطق خشک و نيمه خشک است. آگاهي از اثرات آتش سوزي بر جنبه هاي مختلف يک اکوسيستم براي مديريت مراتع پس از آتش سوزي اهميت دارد. تغييرات ايجاد شده در پوشش گياهي بواسطه آتش سوزي مي تواند باعث تغييراتي در مقادير بذر گونه ها در خاک گردد. ذخاير بذر گونه ها در بانک بذر خاک نقش بسزايي در پويايي پوشش گياهي پس از آتش سوزي دارند. در اين تحقيق اثرات وقوع آتش سوزي در پوشش گياهي پارک ملي بمو شيراز بر ترکيب گونه اي بانک بذر خاک مورد مطالعه قرار گرفت. دو رويشگاه چاه سرخ و پالايشگاه با تيپ هاي گياهي متفاوت که در هر رويشگاه يک منطقه شاهد و دو منطقه با سابقه آتش سوزي متفاوت (حريق يکساله و حريق ۵ ساله) انتخاب گرديدند. نمونه برداري از دو عمق خاک (صفر تا ۵ سانتي متر و ۵ تا ۱۰ سانتي متر) صورت پذيرفت. نمونه هاي خاک به منظور جوانه زني بذور در گلخانه قرار داده شده و بذرهاي جوانه زده شناسايي شدند. تعداد کل بذر جوانه زده در رويشگاه چاه سرخ ۱۷۴۷ بذر در متر مربع و در رويشگاه پالايشگاه در حدود ۱۴۸۲ بذر در متر مربع بوده است. همچنين در رويشگاه چاه سرخ حدود ۷۳ درصد و در رويشگاه پالايشگاه ۷۹ درصد از کل بذرهاي جوانه زده مربوط به عمق صفر تا پنج سانتي متري خاک بودند. بيشترين تراکم بذر در بانک بذر خاک دو رويشگاه متعلق به گونه Aegilops triuncialis بود. همچنين در دو رويشگاه مورد مطالعه تيره هاي Gramineae، Compositae  و Papilionaceae بيشترين تراکم بذر را داشتند. آتش سوزي در هر دو رويشگاه موجب شد تا مناطق حريق ترکيب گونه اي و مقدار بذر متفاوتي با شاهد داشته باشند. تعداد گونه هاي مشترک کمي بين مناطق حريق و شاهد مشاهده گرديد و برخي گونه ها منحصر به منطقه حريق يا شاهد بودند. بر حسب تعداد سال پس از آتش سوزي تغييراتي در فلور بانک بذر دو رويشگاه اتفاق افتاد. مقايسه ترکيب گونه اي پوشش گياهي سطح زمين با بانک بذر خاک نشان داد که تعداد گونه هاي اندکي بين آنها مشترک بوده و بسياري از گونه ها در پوشش گياهي بودند که در بانک بذر مشاهده نشدند.