مقاله اثر آدنوزين ۵- تري فسفات بر چرخه سلولي در مرحله S سلول هاي KG1 لوسمي ميلوئيد حاد انساني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۴۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: اثر آدنوزين ۵- تري فسفات بر چرخه سلولي در مرحله S سلول هاي KG1 لوسمي ميلوئيد حاد انساني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آپوپتوزيس
مقاله لوسمي ميلوئيد حاد
مقاله گيرنده پورنيرژيک پي ۲ ايکس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدمحمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: يزدان پرست راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آدنوزين -۵’ تري فسفات (ATP) نه تنها به عنوان منبع رايج انرژي در تمامي سلول ها به شمار مي رود؛ بلکه در تحريک مسيرهاي پيام رساني داخل سلولي نيز که منجر به آپوپتوز و يا تمايز مي شود، نقش دارد. همچنين تاکنون گزارش هاي متعددي درباره اثرات ضد سرطاني اين ترکيب بر رده هاي سلولي سرطان هاي مختلف و چندين مکانيسم در مورد نحوه عملکرد آن ارايه شده است که به نظر مي رسد مکانيسم اثر آن تا حدود زيادي بستگي به نوع سلول هدف دارد. در مطالعه حاضر اثرات ATP و مکانيسم عمل آن بر رده سلولي KG1 به عنوان مدلي براي لوسمي ميلوئيد حاد (AML) بررسي گرديد.
روش بررسي: رده سلولي KG1 انساني پس از کشت، تحت تاثير ATP در غلظت هاي (۵۰-۱۰۰۰mm) و فاصله هاي زماني مختلف (۷۲-۲۴ ساعت) قرار گرفت. اثرات ATP بر رشد سلول هاي KG1 با استفاده از آزمون MTT ارزيابي شد. براي بررسي آپوپتوز از روش هاي فلوسايتومتري و ميکروسکوپ فلوروسنت استفاده شد. محتواي DNA و چرخه سلولي با دستگاه فلوسايتومتر ارزيابي گرديد. جهت مطالعه مکانيسم اثر ATP، اثرات ATPgS (آگونيست غيرقابل تجزيه ATP) و نوکلئوتيدهاي حاصل از تجزيه ATP (آدنوزين،ADP  و AMP) بر روي سلول هاي KG1 بررسي شد. تجزيه و تحليل آماري سطح آماري معني دار در نظر داده ها با استفاده از آزمون تي تست صورت گرفت و P<0.05 گرفته شد.
يافته ها: در اين مطالعه،
ATP  در فواصل زماني ۷۲-۲۴ ساعت و در غلظت هاي بين  100-1000mm سبب مهار رشد سلولي و توقف چرخه سلولي در مرحله (P<0.05) S به همراه وقوع آپوپتوز شد. به علاوه، نتايج نشان داد که اين اثرات ATP بر سلول هاي KG1، از طريق گيرنده P2X7 مي باشد.
نتيجه گيري: از آنجايي که روش هاي درماني کنوني AML که بيشتر آنها مبتني بر شيمي درماني است، تاکنون چندان موثر واقع نشده اند و همراه اثرات جانبي از جمله مقاومت دارويي مي باشند، بر اساس نتايج به دست آمده از مطالعه حاضر ATP مي تواند به عنوان ترکيبي موثر به تنهايي و يا در ترکيب با داروهاي ديگر در درمان اين لوسمي مورد استفاده قرار گيرد.