مقاله اثر آرايش كاشت و سطوح مختلف آب بر عملكرد سيب زميني در روش آبياري قطرهاي (تيپ) در منطقه فيروزكوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۹۹ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: اثر آرايش كاشت و سطوح مختلف آب بر عملكرد سيب زميني در روش آبياري قطرهاي (تيپ) در منطقه فيروزكوه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري قطره اي (تيپ)
مقاله آرايش كاشت
مقاله سيب زميني
مقاله كارآیي مصرف آب
مقاله فيروزكوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرقاين سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نخجواني مقدم محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: باغاني جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مشكلات توسعه روش آبياري قطره اي (تيپ) در مزارع سيب زميني، مصرف زياد نوارهاي تيپ در واحد سطح مي باشد كه در نتيجه باعث افزايش هزينه ها مي شود. به همين منظور، سه آرايش كاشت سيب زميني بعنوان عامل اصلي و سه سطح تامين آب مورد نيازگياه بعنوان عامل فرعي در چهار تكرار در قالب طرح اسپليت پلات برپايه بلوكهاي كامل تصادفي با استفاده از روش آبياري قطره اي (تيپ)، طي دو سال زراعي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ درمنطقه فيروزكوه مورد آزمايش قرار گرفت. تيمارهاي آزمايش شامل سه آرايش كاشت مختلفB1  ،B2  و B3 و سه سطح آبياريI 1 ،  I 2وI 3  به ترتيب معادل ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ درصد تامين آب مورد نياز گياه بود. مبناي محاسبه آب مورد نياز سند ملي آب كشور بود. هر سال در زمان برداشت وزن كل محصول، شامل وزن غده هاي قابل ارایه به بازار، غده هاي ريز و غده هاي بذري براي تمام تيمارهاي آزمايش تعيين و نسبت به تجزيه واريانس آنها اقدام گرديد. نتايج نشان داد كه اثر آرايش كاشت بر كارآیي مصرف آب در سطح يک درصد و اثر آبياري بر عملكرد كل و عملكرد غده هاي قابل ارایه به بازار به ترتيب در سطح يک و پنچ درصد معني دار شد. كاهش آب مصرفي به ميزان ۲۰ درصد نسبت به نياز آبي ارایه شده از سند ملي آب محصولات كشاورزي سبب افزايش عملكرد كل، عملكرد قابل ارایه به بازار و كارآيي مصرف آب سيب زميني گرديد. تيمار آرايش كاشت B2 با سطح تامين ۸۰ درصد نياز آبي از نظر عملكرد كل، عملكرد محصول قابل ارایه به بازار و كارآیي مصرف آب به ترتيب به ميزان ۴۰۲۴۹ و ۳۶۹۶۵ كيلوگرم در هكتار وkg/m3 11/69  از بقيه تيمارها برتري داشت. لذا تيمار آرايش كاشت B2 با دو رديف كاشت با فاصله ۳۵ سانتي متر (روي پشته) و يک نوار آبده تيپ وسط آنها با تامين ۸۰ درصد نياز آبي گياه قابل توصيه براي مناطق سرد و معتدل مشابه منطقه مورد مطالعه مي باشد.