مقاله اثر آرايش کاشت، تراکم بوته و سطوح نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي رقم سينگل کراس ۷۰۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر آرايش کاشت، تراکم بوته و سطوح نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه اي رقم سينگل کراس ۷۰۴
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرايش بوته ها روي پشته
مقاله رقابت بين بوته اي
مقاله عملکرد دانه
مقاله کود نيتروژن و هيبريد ذرت سينگل کراس ۷۰۴

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: امام يحيي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغيير در ساختار سايه انداز گياهي براي ايجاد شرايطي که بوته ها بتوانند حداکثر تابش را جذب کنند، يکي از مهم ترين راهکارها در جهت افزايش عملکرد گياهان زراعي است. در راستاي اين هدف در يک آزمايش مزرعه اي اثر آرايش کاشت، تراکم بوته و سطوح نيتروژن بر عملکرد، اجزاي عملکرد، رطوبت دانه و شاخص برداشت ذرت دانه اي (هيبريد سينگل کراس ۷۰۴) در سال ۱۳۸۷ بررسي شد. اين پژوهش در ايستگاه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه شيراز به صورت کرت هاي دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار انجام شد. آرايش کاشت (يک رديفه عادي، دورديفه موازي و دو رديفه زيگزاگ) به عنوان عامل فرعي فرعي در نظر گرفته شد. تراکم بوته۸۰۰۰۰ ، ۹۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۱۱۲۵۰۰ در هکتار عامل فرعي و دو سطح نيتروژن خالص ۹۰ و ۱۸۰ کيلوگرم در هکتار عامل اصلي را تشکيل دادند. نتايج نشان داد که برهمکنش آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه و وزن هزاردانه معني دار بود. بيشترين عملکرد دانه (۱۵۵۵۰ کيلوگرم در هکتار) از تراکم ۱۰۰۰۰۰ بوته در هکتار و آرايش کاشت دورديفه زيگزاگ بدست آمد. برهمکنش سطوح نيتروژن و تراکم بوته، همچنين برهمکنش سطوح نيتروژن و آرايش کاشت بر عملکرد دانه، تعداد دانه در بلال، شاخص برداشت و وزن هزاردانه نيز معني دار گرديد، بنحوي که بيشترين شاخص برداشت از مصرف ۱۸۰ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و آرايش کاشت دورديفه زيگزاگ به مقدار ۶۱٫۳۸ درصد بدست آمد. بطورکلي، به نظر مي رسد که با افزايش مصرف نيتروژن تا ۱۸۰ کيلوگرم در هکتار در آرايش کاشت زيگزاگ، بتوان عملکرد دانه بيشتري در واحد سطح از مزارع ذرت سينگل کراس ۷۰۴، بدست آورد.