سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نازنین پورسخی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
محمد رضا خواجه پور – دانشیار بازنسشته دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این آزمایش به منظور ارزیابی تأثیر فاصله ردیف کاشت و فاصله بوته روی ردیف بر عملکرد و اجز ای عملکرد آفتابگردان، هیبریدها یسان ۳۶ ، در فروردین ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان با آرایش کرت های یکبار خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاصله ردیف کاشت ( ۶۰ و ۷۵ سانتیمتر ) به عنوان عامل اصلی و فاصله بوته روی ردیف کاشت (۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سانتیمتر ) به عنوان عامل فرعی منظور گردیدند . نتایج نشان داد که با افزایش فاصله ردیف کاشت ، تعداد دانه در طبق ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه افزایش یافت که این افزایش تنها در مورد عملکرد دانه معنی دار بود . درصد روغ ن و عملکرد روغن نیز با افزایش فاصله بین ردیف کاشت افزایش یافت. تعداد دانه در طبق ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه با کاهش فاصله بوته روی ردیف کاشت از ۱۸ به ۱۲ سانتیمتر به طور معنی داری کاهش یافت. همچنین درصد روغن و عملکرد روغن نیز با کاهش فاصله بوته بر روی ردیف کاشت کاهش یافت.