سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ند ا صفدری منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمد علی باغستانی – دانشیار بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
حمید ایران نژاد – عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی ساختار کانوپی ذرت در شرایط رقابت با تاج خروس و قیاق، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در منطقه ورامین در سال ۱۳۸۶ اجر ا گردید . تیمارهای آزمایشی شامل ۴ الگوی کاشت : ۱) تک ردیف ه با تراکم معمول ۷۴۰۰۰ بوته در هکتار ، ۲) دو ردیفه زیگراگ با تراکم معمول ۷۴۰۰۰ بوته در هکتار ، ۳) دو ردیفه زیگزاگ با تراکم (۲۵%) ۹۲۵۰۰ بوته در هکتار ، ۴) دو ردیفه زیگزاگ با تراکم (۵۰%) ۱۱۱۰۰۰ بوته در هکتار، بودند. نتایج نشان داد که تغییر الگوی کاشت از تک ردیفه به دو ردیفه زیگزاگ موجب تغییر ساختار کانوپی ذرت و علف های هرز مورد مطالعه گردید. به طوریکه ذرت سطح برگ بیشتری را به لایه های فوقانی اختصاص داد و علف های هرز مورد مطالعه سطح برگ بیشتری را به لایه های تحتانی اختصاص دادند. همین امر سبب افزایش قدرت رقابتی ذرت در مقابل دو علف هرز تاج خروس و قیاق گردید.