سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سحر سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
ناصر شاه نوشی فروشانی – استادیار و استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
سیاوش دهقانیان –

چکیده:

در این مقاله اثر آزادسازی تجاری را بر اقتصاد روستایی ایران بررسی می کند. آزادسازی تجاری اثرات مثبت و منفی بر کشاورزی و اقتصاد روستایی تحمیل خواهد کرد. در این میان اگر چه برخی بخشها به دلیل عضویت در سازمان تجارت جهانی متضرر خواهد شد اما اکثر بخشها از این امر منتفع خواهند شد. در بسیاری از موارد موافقتنامه ها اثرات منفی را کاهش می دهند. در برخی موارد فواید غیر مستقیم و بلند مدت مانند کسب اجازه ورود تکنولوژی جدید و همگرایی به ست بازاریابی بین المللی، اثرات انتقالی مثبتی بر ایران خواهد داشت. مطالعه دقیقتر نشان می دهد که در صورت عضویت ایران در WTO و آزادسازی تجاری کارگران روستایی فرصتهای بیشتری برای اشتغال خواهند یافت و کارایی بخش کشاورزی نیز بهبود می یابند بنابراین به نظر می رسد کل اثر آزاد سازی بر این بخش مثبت خواهد بود.