مقاله اثر آزلائيك اسيد ۵% و مينوكسيديل ۵% در كاهش ناحيه نكروتيك فلاپ هاي پوستي در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پوست و زيبايي از صفحه ۷۸ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: اثر آزلائيك اسيد ۵% و مينوكسيديل ۵% در كاهش ناحيه نكروتيك فلاپ هاي پوستي در موش صحرايي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مينوكسيديل
مقاله آزلائيك اسيد
مقاله ايسكمي
مقاله گلي بن كلاميد
مقاله L-NAME
مقاله فلاپ پوستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پازكي طرودي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي روح اله
جناب آقای / سرکار خانم: نيل فروش زاده محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آسيب ناشي از ايسكمي خسارت هاي زيادي را در درمان بيماريهاي پوستي مانند جراحي هايي كه بر روي فلاپ هاي پوستي انجام مي شود، ايجاد مي كند. مطالعه حاضر براي بررسي دو دارويي كه در درمان بيماري هاي پوستي داراي كاربرد مي باشند، در درمان آسيب ناشي از ايسكمي صورت گرفت.
روش اجرا: ۵۶ موش صحرايي در ۴ گروه قرار گرفتند: در دو گروه قبل از برداشتن فلاپ، مينوكسيديل ۵% و آزلائيك اسيد ۵% به صورت موضعي بر روي ناحيه به كار برده شد. در تعدادي از موش هاي صحرايي كه با مينوكسيديل درمان شدند، از مهاركننده كانالهاي KATP (گلي بن كلاميد ۰٫۳ ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم، داخل صفاقي) و در تعدادي از موش ها كه با آزلائيك اسيد ۵% درمان شدند، از مهاركنندهL-NAME) Nitrous Oxide ، بيست ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن، داخل صفاقي) استفاده شد. ۷ روز بعد از عمل ميزان نكروز فلاپ پوستي محاسبه گرديد.
يافته ها: درمان با آزلائيك اسيد يا مينوكسيديل موضعي ناحيه نكروتيك را به شكل معني داري به ترتيب ۴۲% (P<0.05) يا ۳۴% (P<0.05) كاهش داد. تركيب آزلائيك اسيد با مينوكسيديل اثرات خيلي قويتري را در كاهش ناحيه نكروتيك ايجاد كرد (۲۶% ناحيه نكروتيك، P<0.001). گلي بن كلاميد اثرات محافظتي مينوكسيديل (P<0.05) و L-NAME اثرات محافظتي آزلائيك اسيد (P<0.05) را از بين برد. درمان با گليبنكلاميد يا L-NAME اثرات محافظتي درمان تركيبي را از بين بردند.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان دهنده نقش كانالهاي KATP در مسير مينوكسيديل و نيتريك اكسيد در مسير محافظتي ناشي از آزلائيك اسيد بود. به نظر مي رسد كه Overlap بين اين مسيرها وجود داشته باشد.