مقاله اثر آزولاي کمپوست شده در بسترهاي مختلف کشت بر رشد و ترکيب عناصر غذايي در گياه فيکوس بنجامين ابلق رقم استارلايت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۴۱۷ تا ۴۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر آزولاي کمپوست شده در بسترهاي مختلف کشت بر رشد و ترکيب عناصر غذايي در گياه فيکوس بنجامين ابلق رقم استارلايت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزولا
مقاله پوسته چوب
مقاله پيت
مقاله فيکوس بنجامين
مقاله کمپوست آزولا و ضايعات چاي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب خمامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: پاداشت دهكايي محمدنقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثر آزولاي کمپوست شده بر خصوصيات رويشي و ترکيب عناصر غذايي گياهان زينتي، گياه فيکوس بنجامين ابلق رقم استارلايت به عنوان يک گياه مدل انتخاب گرديد. به اين منظور در يک آزمايش فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي، اثر پنج سطح تغذيه اي (تيمار با محلول غذايي و بدون کمپوست آزولا، و تيمار بدون محلول غذايي و با مقادير صفر، ۱۰۰، ۲۵۰، ۴۰۰ گرم کمپوست آزولا در هر گلدان) در ۴ نوع بستر کشت شامل پرليت + پيت (بترتيب نسبت حجمي ۱ به ۴)، کمپوست ضايعات چاي + خاکبرگ (۱ به ۴)، کمپوست ضايعات چاي + کمپوست پوست درخت (۱ به ۴) و کمپوست ضايعات چاي + کمپوست پوست درخت (۱ به ۱) در سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. ترکيب عناصر غذايي در مواد گياهي تعيين شد. نتايج نشان داد که کاربرد ۱۰۰ گرم کمپوست آزولا در هر گلدان در مقايسه با کاربرد ۲۵۰ و ۴۰۰ گرم کمپوست آزولا در بسترهاي مختلف اثر بيشتري بر برخي از خصوصيات رشد نظير ارتفاع، قطر ساقه، وزن خشک برگ، رنگ برگ گياه داشت. مقايسه بسترهاي مورد آزمايش نشان داد که بسترهاي کشت آزمايشي مورد استفاده در اين تحقيق مي تواند مانند پيت براي رشد فيکوس بنجامين رقم استارلايت مورد استفاده قرار گيرند.