مقاله اثر آزيترومايسين بر ليشمانيوز جلدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۵ تا ۸ منتشر شده است.
نام: اثر آزيترومايسين بر ليشمانيوز جلدي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليشمانيوز جلدي
مقاله درمان
مقاله آزيترومايسين
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: علوي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ليشمانيوز جلدي يك مشكل عمده بهداشت عمومي در ايران است. تركيبات آنتي موان پنج ظرفيتي در اكثر مناطقي كه اين بيماري شايع است بعنوان اولين داروي انتخابي در درمان بيماري بكار ميروند. اين داروها بمدت ۴ هفته بصورت تزريقي بايد بكار روند و اكثرا سمي هستند. تلاش در جهت دستيابي به داروهاي ارزان تر با تحمل بالا و مطمئن با جديت زيادي انجام ميشود. اين مطالعه با هدف تعيين اثر بخشي آزيترومايسين بر ليشمانيوز جلدي در استان خوزستان انجام شد.
روش كار: در يك كارآزمايي باليني ۵۴ بيمار مبتلا به ليشمانيوز جلدي مورد مطالعه قرار گرفتند. بيماران بطور تصادفي در دو گروه جاي داده شدند. ۲۸ نفر در گروه درمان با آ‍زيترومايسين و ۲۶ نفر بعد از يكسان سازي سني جنسي و نوع ضايعه در گروه كنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. آزيترومايسين بمقدار ۵۰۰ ميليگرم يكبار در روز بمدت ۲۸ روز به بيماران داده شد. به گروه شاهد دارويي داده نشد. بيماران در روزهاي ۲۸، ۱۴ و ماههاي ۲ و ۵ از نظر وضعيت زخم پيگيري شدند. داده ها در نرم افزار SPSS, 11.5 محصول آمريكا و با استفاده از آزمون مربع كاي (يا تست دقيق فيشر) تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين سني بيماران ۲۰٫۲۶±۸٫۴۵ سال و نسبت سني مذكر به مونث ۱٫۵ به ۱ بود. نيمي از بيماران ساكن مناطق روستايي بودند. در پايان مدت درمان ۱۳ نفر (%۴۶٫۴) در گروه درمان و ۴ نفر (%۱۵٫۴) در گروه شاهد بهبود يافتند (p=0.02). فقط يك مورد عود در گروه آزيترومايسين ديده شد ولي عارضه دارويي جدي و قابل توجهي ديده نشد.
نتيجه گيري: آزيترومايسين در درمان بيماران مبتلا به سالك ايراني اثرات قابل قبولي دارد و احتمالا مي توان آنرا به عنوان داروي جانشين استفاده كرد.