مقاله اثر آسپيرين بر مورفولوژي و تعداد نورون هاي هرمي هيپوکمپ: موش هاي صحرايي نر در مدل کيندلينگ صرع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۸۲۸ تا ۸۳۴ منتشر شده است.
نام: اثر آسپيرين بر مورفولوژي و تعداد نورون هاي هرمي هيپوکمپ: موش هاي صحرايي نر در مدل کيندلينگ صرع
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسپيرين
مقاله کيندلينگ
مقاله پنتيلن تترازول
مقاله هيپوکمپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظيفي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي فرح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: آسيب نوروني در هيپوکمپ مهمترين يافته آسيب شناسي در صرع لوب گيجگاهي مي باشد که در %۷۰ بيماران صرعي برآورد شده است. اثرات حمايت کننده نوروني آسپيرين در چندين بيماري تخريب کننده نوروني شرح داده شده است. هدف از اين مطالعه بررسي اثر آسپيرين بر مورفولوژي و تعداد نورون هاي هرمي در نواحي CA1 و شکنج دندانه اي (DG) هيپوکمپ موش هاي صحرايي در مدل کيندلينگ صرع مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه موش ها به سه گروه هشت تايي تقسيم شدند. دو گروه از موش ها به ترتيب آسپيرين
۳۰) ميلي گرم بر کيلوگرم، خوراکي) و نرمال سالين را يک هفته قبل و در حين القا کيندلينگ دريافت کردند. کيندلينگ در اين گروه ها با تزريق درون صفاقي ۴۰ ميلي گرم بر کيلوگرم پنتيلن تترازول القا شد. گروه ديگر تنها سالين را در مدت مطالعه دريافت کردند و به عنوان گروه کنترل سالم عمل کردند. بعد از القا کيندلينگ حيوانات بيهوش و مغز با روش پرفيوژن با نرمال سالين %۱۰ ثابت گرديد. مطالعات هيستوپاتولوژيکي هيپوکمپ با ميکروسکوپ نوري و با استفاده از رنگ آميزي هماتوکسيلين- ائوزين صورت گرفت.
يافته ها: تعداد زيادي از نورون هاي هرمي آسيب ديده با هسته هاي چروکيده و سيتوپلاسم بسيار ائوزينوفيل در نواحي CA1 و DG هيپوکمپ گروه کنترل صرعي ديده شد. گروه آسپيرين نورون هاي هرمي با هستک واضح و سيتوپلاسم با تراکم کمتر مشابه گروه کنترل سالم داشتند (p<0.05). در حيوانات کيندله تعداد نورون هاي هرمي سالم در اين دو ناحيه به شکل معني داري کاهش يافت و اين اثر به وسيله آسپيرين مخالفت شد (p<0.05).
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر پيشنهاد مي کند که آسپيرين عليه آسيب نوروني هيپوکمپ در حيوانات کيندله اثر حمايت کننده دارد.