سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیدمحمد بنی جمالی – عضو هیئت علمی مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی ( محلات)
حسین بیات – محقق مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی ( محلات)

چکیده:

یکی از گل هایی که در محلات بصورت گل شاخه بریده تولید شود و میً معمولا طول دوره اقتصادی تولید آن دو سال است،میخک ) ) Dianthus caryophyllus L. می باشد . میخک از خانواده کاریوفیلاسه ) ) Caryophyllaceae از جمله گل های مهم بوده بطوریکه در کنار مریم، شب بو و رز جزء چهار نوع گل اصلی شاخه بریده صادراتی ایران می باشد . آفتابدهی خاک ) ) Soil solarization از جمله روشهای جایگزین ضدعفونی شیمیایی در مناطق گرم با آفتاب درخشان است . پژمردگی فوزاریومی میخک یکی از عوامل محدود کننده کشت میخک در جهان ( اعتباریان، (۱۳۷۵ بوده و خسارت آن در محلات حدود ۳۰-۴۰ درصد است که بیشترین خسارت در ماه های خرداد تا اواخر مهرماه می باشد ( میرابوالفتحی، ).۱۳۷۹ در مطالعه انجام گرفته در غرب استرالیا، آفتابدهی خاک موجب افزایش سطح ازت نیتراتی و آمونیاکی خاک گردید اما تاثیری بر غلظت فسفر، پتاسیم، آهن قابل استفاده، کربن آلی و pH نداشت . همچنین دراین مطالعه نشان داده شد که عملکرد محصول شامل تعداد گل در گیاه افزایش یافت .(Kaewruang et al., 1989 )
در آزمایش انجام گرفته در هندوستان برای تعیین اثر آفتابدهی بر اکوسیستم خاک مشخص شد که بین ضخامت های مختلف پوشش پلاستیکی تفاوت معنی داری وجود ندارد . همچنین تیمارهای ۴۵ روزه نسبت به ۳۰ روزه اثرات چشم گیری روی اکوسیستم خاک داشتند . تاثیر این روش روی اکوسیستم خاک بصورت ازدیاد میکروارگانیزم ها بویژه از نوع مفید بود . همچنین نتایج حاصل از آنالیز خاک های نمونه برداری شده قبل و بعد از تیمارهای پوششی نشان داد که pH خاک های پوشیده شده با پلی اتیلن شفاف حدود ۵ درصد در بعضی از تکرارها نسبت به قبل از آزمایش کاهش یافت . EC در خاک های پوشش دار شده حدود ۱۸ درصد نسبت به خاک های بدون پوشش افزایش یافت . همچنین میزان افزایش کربن آلی تا حدود ۱۸ درصد بود که نشانه بالا رفتن ازت نیز بوده است . غلظت فسفر و پتاسیم به ترتیب تا ۳۹ و ۱۰ درصد نسبت به غلظت ماقبل آزمایش افزایش یافت ( نصر اصفهانی، ).۱۳۷۳ به منظور بررسی اثر آفتابدهی خاک بوسیله پوشش سطح خاک مرطوب با ورقه های پلی اتیلنی شفاف ۲۵-۳۰) میکرومتر ضخامت ) بر کنترل پژمردگی و پوسیدگی ریشه فوزاریومی میخک، علف های هرز، جمعیت میکروبی و خصوصیات شیمیایی، غلظت عناصر غذایی قابل استفاده در خاک و رشد گیاه در شرایط آب و هوایی منطقه محلات، این تحقیق انجام شد .