مقاله اثر آفتاب دهي بر بانک بذر علف های هرز و خصوصيات خاك که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۸۲ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: اثر آفتاب دهي بر بانک بذر علف های هرز و خصوصيات خاك
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانك بذر
مقاله صفحات پلي اتيلن
مقاله محتواي رطوبت خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگرپور ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كوچكي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدآبادي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آفتابدهي يك روش غيرشيميايي ساده و موثر براي كنترل آفات خاکزي و بذور بسیاری از علف هاي هرز مي باشد.
به منظور ارزيابي اثر آفتابدهي بر بانك بذر علف هاي هرز، آزمايشي بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تكرار در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد اجرا شد.
فاکتورها شامل آفتابدهي در سه سطح (صفحات پلاستیک پلي اتيلن شفاف و تيره و عدم آفتابدهي به عنوان شاهد) و گونه های شناسایی شده در بانک بذر بودند. براي بررسي اثر محتواي ماده آلي خاك، درصد رطوبت وزني و pH خاك بر جمعيت بانك بذر علف هاي هرز، نمونه برداری از خاك همه کرت ها انجام شد. در تيمارها مجموعا ۱۱ گونه در بانك بذر علف های هرز شناسايي شد كه عمدتا از گونه هاي پهن برگ يكساله بودند. نتايج نشان داد كه آفتابدهي با نايلون شفاف، تراكم بانك بذر علف هاي هرز را بطور معني داري كاهش داد. درصد رطوبت وزنی خاك در تيمارهاي آفتابدهي با صفحات پلاستیک پلي اتيلن شفاف و تيره بطور معنی داری بيشتر از شاهد بود. محتواي ماده آلي و  pHخاك تحت تاثير آفتابدهي قرار نگرفت. همچنین، تراكم بذر علف هاي هرز با درصد رطوبت وزني خاك همبستگي منفي معنی داری داشت.