مقاله اثر آللوپاتي عصاره برگ و ميوه Atriplex canescens بر خصوصيات جوانه زني بذر Salsola rigida که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۴۵ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر آللوپاتي عصاره برگ و ميوه Atriplex canescens بر خصوصيات جوانه زني بذر Salsola rigida
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله Atriplex canescens؛ Salsola rigida؛ ژرميناتور
مقاله سرعت جوانه زني
مقاله درصد تحريک يا بازدارندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهداري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: همدانيان فريناز
جناب آقای / سرکار خانم: طويلي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از گونه هاي بومي و غيربومي يکي از روش هاي اصلي جهت اصلاح مراتع مي باشد. در همين راستا طي دهه هاي اخير گونه غيربومي Atriplex canescens در بسياري از مراتع ايران به وفور موردکشت قرار گرفته و اين روندهم چنان ادامه دارد. نکته ضروري در اين پروژه ها چگونگي تاثيرات حاصل از گونه هاي موردکشت بر گونه هاي بومي منطقه است. در مطالعه حاضر اثر رقابت شيميايي (آللوپاتي) گونه Atriplex canescens برخصوصيات جوانه زني (درصد جوانه زني نهايي، دوره متوسط جوانه زني نهايي سرعت جوانه زني، درصد تحريک يا بازدارندگي) گونه Salsola rigida به عنوان گونه بومي و مرغوب مراتع خشک و نيمه خشک در ژرميناتور بررسي شد. بدين منظور عصاره غليظ ۱۰ درصد وزني – حجمي از برگ و ميوه آتريپلکس تهيه و با افزودن آب مقطر غلظت هاي ۲۵، ۵۰، ۷۵ و ۱۰۰ درصد به دست آمده و به همراه شاهد (آب مقطر) به عنوان تيمار اعمال شدند.۵ تيمار مذکور با ۴ تکرار در قالب طرح کاملا تصادفي در ژرميناتور به مدت ۸ روز بررسي شد و دسته بندي ميانگين تيمارها نيز با آزمون دانکن انجام گرفت. نتايج به دست آمده نشان دهنده معني دار بودن تاثير مواد موجود در عصاره برگ و ميوه آتريپلکس کانسنس بر روي خصوصيات جوانه زني بذرSalsola rigida شامل درصد جوانه زني نهايي، سرعت جوانه زني، دوره متوسط جوانه زني نهايي و درصد تحريک يا بازدارندگي در سطح ۱ درصد (P<0.05) است.