مقاله اثر آللوپاتي گياهان مرتعي كور، اسفند و كرقيچ بر روي جوانه زني و رشد گياهچه هاي گندم و يونجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دانش كشاورزي و توليد پايدار (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: اثر آللوپاتي گياهان مرتعي كور، اسفند و كرقيچ بر روي جوانه زني و رشد گياهچه هاي گندم و يونجه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آللوپاتي
مقاله اسفند
مقاله کرقيچ
مقاله كور
مقاله گندم
مقاله يونجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سودايي زاده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: حكيمي ميبدي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور بررسي اثر آللوپاتي سه گونه مرتعي كور، اسفند و كرقيچ بر روي جوانه زني و رشد اوليه دو گياه گندم و يونجه صورت گرفت. آزمايش مذکور در سال ۲۰۰۲ در دانشکده منابع طبيعي دانشگاه يزد اجرا گرديد. در اين بررسي نوع عصاره در چهار سطح شامل عصاره گياهان كور، اسفند و كرقيچ و آب مقطر (شاهد) به عنوان فاكتور اول، غلظت عصاره در دو سطح ۵۰ و ۱۰۰ درصد به عنوان فاكتور دوم و گونه هاي زراعي گندم و يونجه به عنوان فاكتور سوم به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تكرار مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان داد که در بين عصاره هاي گياهي، عصاره گياه كور بيشترين تاثير را بر روي تعداد بذرهاي جوانه زده، طول ساقه چه و وزن ساقه چه داشت و مقدار اين صفات را نسبت به شاهد به ترتيب حدود ۸۶، ۹۸ و ۹۹ درصد كاهش داد. همچنين عصاره اين گياه در مقايسه با تيمار شاهد بر روي طول و وزن ريشه چه نيز اثر بازدارندگي شديدي داشت. در بين دو غلظت مورد بررسي، غلظت ۱۰۰ بر روي تعداد بذر جوانه زده، طول ساقه چه و وزن ساقه چه نسبت به غلظت ۵۰ درصد از اثر بازدارندگي بيشتري برخوردار بود، ولي در مورد طول ريشه چه و وزن آن تفاوت معني داري مشاهده نشد. همچنين بر اساس نتايج بدست آمده عصاره هاي به كار رفته در اين آزمايش در هر دو غلظت بر روي يونجه بيش از گندم موثر بوده است.