سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهاب اقبالی – دانشجوی کارشناسی ارشد علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد
محم حسن راشد محصل – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
ابراهیم کازرونی منفرد – دانشجوی کارشناسی ارشد علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد
محمد تقی آل ابراهیم – دانشجوی کارشناسی ارشد علفهای هرز دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در سالهای اخیر، به کار گیری آللوپاتی در مدیریت علفهای هرز توجه بسیاری از متخصصین علفهای هرز را به خود جلب کرده است. به منظور بررسی تأثیر ترشحات ریشه ای و تأثیر مقادیر مختلف غلظت عصاره اندام هوایی اویارسلام روی رشد اولیه سیاهدانه آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزیدانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه نوع خاک (خاک مزرعه، خاک استریل وترکیبی از این دو نوع خاک) و دو مقدار غلظت عصار ه اندام هوایی اویارسلام (۱۰۰درصد و۵۰ درصد ) و یک تیمار شاهد، بدون اضافه کردن عصاره بود. در خاک مزرعه با اضافه کردن عصار ه اویارسلام وزن تر سیاهدانه کاهش پیدا کرد. ودر خاک استریل با اضافه کردن عصاره به خصوص در غلظت ۱۰۰ درصد، ۴۰ درصد وزن تر افزایش پیداکرد. در خاک ترکیبی اضافه کردن عصاره، تأثیری روی وزن تر سیاهدانه نداشت. همین روند در ارتفاع سیاهدانه هم مشاهده شد به جز در خاک ترکیبی و در غلظت ۱۰۰ در صد، که وزن تر همانند شاهد در خاک مزرعه بود. تأثیر منفی ترشحات ریشه روی رشد سیاهدانه بیشتر از بقایای اندامهای هوایی اویارسلام است. نتایج نشان داد که اویارسلام از طریق ترشحات ریشه ای و بقایای اندامهای هوایی اش در خاک دارای اثرات آللو پاتیک روی رشد اولیه سیاهدانه است.