سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مونا سیاح – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه محقق اردبیلی
حمیدرضا محمد دوست – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
علی اصغری – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتی خردل وحشی و کنگر وحشی، دو گونه علف هرز غالب مزارع کلزا بر روی برخی از ویژگی های جوانه زنی و رشد کلزا، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار در شرایط آزمایشگاهی و با سه تکرار در شرایط گلخانه ای انجام شد. برای این منظور اندام های خردل وحشی و کنگر وحشی در تابستان سال ۱۳۸۶ در مرحله گلدهی جمع آوری گردید .از عصاره آن با تنظیف کتانی دو لایه استخراج گردید .از عصاره حاصل با افزودن آب مقطر غلظت های ۴۰%، ۲۰% ، ۱۰% ، ۵% ، ۲/۵% تهیه گردید . از محلول حاصل ۱۰ میلی لیتر به هر یک از پتریدیش هایی که در آنها ۵۰ عدد بذر کلزا کشت شده بود استفاده گردید . همچنین ۵۰ میلی لیتر به هر یک از گلدان های حاوی بذر های جوانه دار شده اضافه گردید .در ظروف و گلدان های شاهد به ترتیب ۱۰ و ۵۰ میلی لیتر آب مقطر استفاده شد .نتایج نشان داد که در شرایط آزمایشگاهی عصاره ی خردل وحشی و کنگروحشی درغلظت ۴۰ درصد بیشترین اثر بازدارندگی بر جوانه زنی بذر کلزا را داشتند.تاثیر بازدارندگی عصاره ی خردل وحشی به مراتب بیشتر از کنگر وحشی بود.با افزایش غلظت عصاره ی آبی اندامهای تازه تاثیر بازدارندگی آنها افزایش یافت .در شرایط گلخانه عصاره خردل وحشی اثر بازدارندگی بر وزن خشک کلزا داشت ولی عصاره ی کنگر وحشی اثر افزایشی بر رشد و وزن خشک کلزا نشان داد