سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

پیمان مولایی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سید شریفی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
علی نامور – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی
تیمور خندان – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

از جمله عوامل محدود کننده در افزایش محصولات کشاورز ی، تداخل علف های هرز با آنها است که کاهش عملکرد را موجب می شود. این تداخل گاهی ناشی از اثرات اللوپاتیک علف های هرز است . در این پژوهش، اثر غلظت های مختلف عصاره آبی اندام های مختلف هوایی، زیرزمینی و مخلوط اندام های هوایی و زیرزمینی سلمه تره با غلظت های مختل ف (صفر، ۵، ۱۰، ۲۰ و ۴۰) بر روی برخی از صفات جوانه زنی بذر چغندر قند مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. نتایج نشان داد که افزایش غلظت عصاره اثر معنیداری روی رشد گیاهچه و سرعت جوانه زنی داشت . با افزایش غلظت عصاره سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه و وزن خشک گیاهچه کاهش یافت . اثر بازدارندگی عصاره آبی اندام هوایی بر رشد ریشه چه و ساقه چه بیشتر از دیگر عصاره ها و اثر ریشه کمتر از بقیه اندام ها بود.