سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,
ناصر لطیفی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتی بقایای کانولا بر رشد ذرت تحقیق گلخانه ای انجام شد . آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۱۲ تیمار و چهار تکرار انجام گردید، که تیمارها شامل میزان بقایا در چهار سطح (۰، ۰/۰۷، ۰/۰۹ و ۰/۱۱ گرم بر سانتی متر مربع خا ک) و ماندگی بقایا در خاک در سه سطح (مخلوط کردن بقایا با خاک همزمان با کاشت، کاشت در بقایای ۱۵ روز مانده در خاک و کاشت در بقایای ۳۰ روز مانده درخاک ). نتایج تحقیق نشان داد که در هفته اول نمونه برداری اثر ماندگی بقایا در خاک بر طول ساقه و ریشه، وزن خشک ریشه و ساقه و نسبت وزن خش ک ریشه به ساقه، در هفته دوم اثر ماندگی بقایا بر طول ساقه، وزن خشک ریشه وساقه، در هفته سوم اثر ماندگی بقایا بر طول ساقه، وزن خش ک ساقه، حجم ریشه و نسبت وزن خشک ریشه به ساقه و در هفته چهارم اثر ماندگی بقایا برطول و حجم ریشه، وزن خش ک ساقه ونسبت وزن خشک ریشه به ساقه معنی دار بود . مقایسات میانگین در کلیه صفات در چهار هفته نمونه برداری، که ماندگی بقایا بر آن ها اثر گذاشته بود، نشان داد که سطح اول ماندگی بقایا در خاک نسبت به دو سطح دیگر دارای کاهش بود. در تجزیه واریانس اثر میزان بقایا بر هیچ یک از صفات در چهار هفته نمونه برداری معنی دار نبود.