سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان,
ناصر لطیفی – استاد گروه زراعت دانشگاه علوم – کشاورزی گرگان
جعفر پوررضا – دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتی بقایای کانولا بر جوانه زنی ذرت و سویا تحقیقی آزمایشگاهی در قالب دو طرح کاملا تصادفی با چهار تیمار غلظتهای عصاره (۱۰، ۵، ۰ و ۱۵ درصد) کانولا و چهار تکرار انجام گردید. صفات اندازه گیری شده شامل : زمان تا شروع، ۵۰% ، ۹۰ جوانه زنی، درصد، سرعت و یکنواختی جوانه زنی و همچنین طول ریشه چه وساقه چه بودند . نتایج به دست آمده از ذرت نشان داد اثر عصار ه ها بر زمان تا ۵۰ % جوانه زنی وسرعت جوانه زنی معنی دار بود , و که در تمامی آن ها افزایش غلظت عصاره اثر محدود کنندگی بیشتر را باعثشد. در سویا تنها اثر عصار ه ها تنها بر طول ریشه چه معنی دار بود . که البته بر خلاف ذرت این اثر، افزاینده بود . وبا افزایش غلظت عصاره این افزایندگی زیاد می شد.