مقاله اثر آماده سازي سطحي بر گير پست ايراني درون کانال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۲۹۳ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: اثر آماده سازي سطحي بر گير پست ايراني درون کانال
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پست گلاس فايبر
مقاله آماده سازي سطحي
مقاله چرخه حرارتي
مقاله گير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدس محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: سرابي نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: پست هاي پيش ساخته گلاس فايبر به علت خواص فيزيکي و مکانيکي مناسب همراه با زيبايي و مقاومت به واکنش شيميايي مورد قبول همگان قرار گرفته است. آماده سازي هاي سطحي مي تواند يکي از عوامل موثر بر ميزان گير پست ها در کانال ريشه باشد. توليد پست هاي گلاس فايبر براي نخستين بار در ايران انجام گرفته است.
هدف: هدف از اين پژوهش، بررسي اثر آماده سازي سطحي بر ميزان گير يک گونه پست ايراني در کانال ريشه براي به دست آوردن بالاترين ميزان گير بود.
مواد و روش: در اين بررسي مداخله اي موازي، سي و دو دندان سالم ثناياي مياني فک بالا انتخاب شدند. تاج دندان ها از جاي تلاقي سمان – مينا (CEJ) پروگزيمالي قطع شد و ريشه ها تحت درمان ريشه قرار گرفتند. نمونه ها به چهار گروه ۸ تايي بخش گرديد و فضاي جاگذاري پست در درون کانال به طول ۱۰ ميلي متر فراهم شد. براي پست هاي ايراني هتکو يکي از چهار آماده سازي سحطي زير انجام گرديد: گروه ۱: سطح پست با الکل پاک شد. گروه ۲: هواسايي شده و سپس با الکل پاک گرديد. گروه ۳: با الکل پاک و با سايلن پوشيده شد. گروه ۴: هواسايي شده، با الکل پاک شده و پس از آن با سايلين پوشيده گرديد.
سپس، هر گروه با کمک سمان رزيني پاناويا پس از آماده سازي سطح عاج کانال ريشه با اد پرايمر (ED-Primer) در کانال دندان ها سمان شدند. پس از آن، نمونه ها به مدت ۳۰ روز در آب ۳۷ درجه گذاشته شدند و سپس تحت ۷۵۰۰ چرخه حرارتي ميان ۵ و ۵۵ درجه قرار گرفتند. گير پست ها به وسيله دستگاه آزمون کشش با سرعت کشش ۲ ميلي متر بر دقيقه اندازه گيري شد. اطلاعات به دست آمده به کمک آزمون واريانس يک سويه و آزمون دانکن در سطح اطمينان ۵ درصد بررسي گرديد.
يافته ها: ميانگين نيروهاي لازم براي بيرون کشيدن پست از درون کانال در گروه هاي گوناگون به قرار زير بود: گروه ۱ (الکل) ۱۵۷٫۶۳±۳۹٫۹۱، گروه ۲ (هواسايي) ۱۷۱٫۵۳±۴۷٫۸۰، گروه ۳ (سايلن) ۱۶۷٫۸۷±۴۲٫۴۹ و گروه ۴ (هواسايي با سايلن) ۱۶۶٫۵۳±۴۰٫۳۲ نيوتن. آزمايش ها نشان داد، که تفاوت آماري معناداري ميان گروه هاي گوناگون وجود ندارد (P>0.05).
نتيجه گيري: آماده سازي سطحي انجام شده تاثيري در افزايش گير پست گلاس فايبر هتکو در درون کانال نداشت و تنها پاک کردن با الکل براي رفع آلودگي ها کافي به نظر مي رسد.