مقاله اثر آموزش با استفاده از تكنيك تمرينات ميداني و مدل حيواني بر آگاهي كادر درماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: اثر آموزش با استفاده از تكنيك تمرينات ميداني و مدل حيواني بر آگاهي كادر درماني
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله تروما
مقاله مدل حيواني
مقاله تمرينات ميداني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي نيا مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: گلشني محمدكاظم
جناب آقای / سرکار خانم: لك مرضيه
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان مهر محمدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: حوادث و تروما در سراسر جهان، هرساله قربانيان فراواني به همراه دارد. در ايران آمار مرگ و مير بيماران ترومايي به صورت غيرقابل قبولي بالاست. لذا بايستي براي كاهش مرگ و مير راه چاره انديشيده شود. اين راهكارها در قالب برنامه هاي اجرايي، آموزشي، پژوهشي، كنترل عمليات و غيره تعريف مي شوند. هدف از اين مطالعه، بررسي تاثير آموزش با مدل حيواني و تمرينات ميداني بر آگاهي كادر درماني بود.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي كه در سال ۱۳۶۴ در يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي انجام شد، ۱۴۴ پزشك شاغل در زمينه‌هاي مختلف، به صورت تصادفي انتخاب شده و در ۶ گروه قرار گرفتند. آموزش احيا با استفاده از مدل حيواني ارايه شد و آزمون هاي چهار گزينه اي، تشريحي و عملي، قبل و بعد از كارگاه به عمل آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 14 با آزمون تي زوجي سنجيده شد.
يافته ها: سطح كيفي آگاهي بلافاصله پس از اتمام كارگاه از ۲۶ به ۵۸ و سطح كمي از ۴۹ به ۶۵ ارتقا يافت. همچنين، توانايي عملي افراد از ۴۶ به ۷۵ رسيد.
نتيجه گيري: استفاده از مدل حيواني و آموزش ميداني تاثير مثبتي بر ارتقاي آگاهي كادر درماني در نجات مصدومان دارد.