سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
اکرم ارجمندی – ایران ، سمنان ، دانشگاه سمنان، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
پریسا نائیجی – ایران، سمنان، دانشگاه سمنان، دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
فرشاد ورامینیان – ایران ، سمنان، دانشگاه سمنان، دانشیار گروه مهندسی شیمی

چکیده:
در این تحقیق، سینتیک تشکیل هیدرات تتراهیدروفوران در حضور آمینو اسید ال-لیوسین به عنوان بازدارنده سینتیکی بررسی شده است. آزمایشات در یک راکتور دو جداره ناپیوسته با دمای جداره ثابت۰سانتیگراد فشار اتمسفری و غلظتهای مختلفی از ال لیوسین ۰۱/۰-۱/۱درصد وزنی انجام شدهاند. نتایج نشان دادهاند که با افزایش غلظت ال-لیوسین در محلول آب و تتراهیدروفوران، زمان تأخیر تشکیل هیدرات افزایش یافته و دمای تعادلی تشکیل هیدرات نیز مقداری کاهش مییابد. همچنین محلول۱/۱درصدوزنی ال-لیوسین، با کاهش شدت آب گریزی سیستم، بیشترین میزان زمان تأخیر تشکیل هیدرات و کمترین مقدار دمای تعادلی تشکیل هیدراتTHFرا دارد.