مقاله اثر آنتي هيپرگليسميك و آنتي هيپرليپيدميك تجويز دراز مدت هسپرتين در موش صحرايي ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: اثر آنتي هيپرگليسميك و آنتي هيپرليپيدميك تجويز دراز مدت هسپرتين در موش صحرايي ديابتي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسپرتين
مقاله ديابت قندي
مقاله آنتي هيپرگليسميك
مقاله آنتي هيپرليپيدميك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روغني مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: بلوچ نژادمجرد توران دخت
جناب آقای / سرکار خانم: روغني دهكردي فرشاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ديابت يكي از مهم ترين عوامل خطر براي اختلالات نفروپاتي، رتينوپاتي، نوروپاتي و بيماريهاي قلبي – عروقي مي باشد. كاهش دادن سطح گلوكز و ليپيدهاي سرم در بيماران ديابتي با استفاده از گياهان دارويي و مواد موثره مشتق از آنها از اهميت زيادي برخوردار است. در اين مطالعه اثر تجويز دراز مدت فلاونوئيد هسپرتين بر ميزان گلوكز و ليپيدهاي سرم در موشهاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: اين مطالعه تجربي بر روي ۴۰ موش سر با محدوده وزني ۲۷۰-۲۵۰ گرم كه به طور تصادفي به پنج گروه كنترل، كنترل تحت درمان با هسپرتين، ديابتي، ديابتي تحت درمان با هسپرتين و يا گليبن كلاميد (كنترل مثبت) تقسيم  شدند، انجام شد. براي ديابتي نمودن موشها از استرپتوزوتوسين به فرم تك دوز و داخل صفاقي به ميزان ۶۰ ميلي گرم بر كيلوگرم وزن حيوان استفاده گرديد. هسپرتين به فرم داخل صفاقي به ميزان ۱۰ ميلي گرم بر كيلوگرم وزن حيوان يك هفته پس از تزريق استرپتوزوتوسين به مدت ۶ هفته تجويز شد. ميزان گلوكز، تري گليسيريد، كلسترول توتال، كلسترول LDL و HDL سرم قبل از بررسي و در هفته هاي ۳ و ۶ پس از تجويز تعيين و مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: در گروه ديابتي تحت درمان با هسپرتين ميزان گلوكز سرم در حد معني دار و به ميزان %۲۰٫۱ و %۲۳٫۶ به ترتيب در هفته هاي سوم و ششم كمتر از گروه ديابتي درمان نشده بود p<0.05))، بعلاوه سطح كلسترول توتال در گروه ديابتي تحت تيمار در همين هفته ها كاهش معني دار و به ترتيب به ميزان %۲۰٫۴ و %۱۷٫۱ در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده، نشان داد  .(p<0.05)تري گليسيريد سرم نيز يك كاهش غير معني دار به ميزان %۱۱٫۷ در گروه ديابتي تحت تيمار در هفته ششم در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده، نشان داد. از طرف ديگر، درمان موشهاي ديابتي با هسپرتين در هفته ششم موجب افزايش معني دار كلسترول HDL سرم نشد اما كاهش معني دار ميزان كلسترول LDL در همين هفته به ميزان %۲۹٫۲ در مقايسه با گروه ديابتي درمان نشده، مشاهده شد .(p<0.05)
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه تجويز دراز مدت هسپرتين در مدل تجربي ديابت قندي داراي اثر آنتي هيپرگليسميك بوده و موجب كاهش سودمند كلسترول توتال و LDL سرم مي گردد و وابسته به زمان نمي باشد.