مقاله اثر آنزيم پاپائين بر درجه هيدروليز و طول زنجيره پپتيدي پروتئين هاي ميوفيبريلار ماهي کيلکا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۷۲ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر آنزيم پاپائين بر درجه هيدروليز و طول زنجيره پپتيدي پروتئين هاي ميوفيبريلار ماهي کيلکا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کيلکا
مقاله پروتئين ميوفيبريلار
مقاله پاپايين
مقاله هيدروليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدزادگان علي
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي فخري
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورآذرنگ هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: حمزه شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي ياساقي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني حسن سرايي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: خاني پور الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش براي بررسي اثر آنزيم پاپايين بر پروتئين هاي ميوفيبريلار ماهي کيلکا، پروتئين هاي ميوفيبريلار بر اساس حلاليت در محلول نمکي و حلال نبودن در آب خالص جداسازي شدند. براي هيدروليز آنزيمي از شرايط فعاليت آنزيمي ۳۰۰-۱۰ واحد تيروزين به ازاي هر گرم پروتئين، زمان ۹۰-۵ دقيقه و دماي ۸۰-۴۰ درجه سانتي گراد به کمک طرح آزمايشي CRCD با ۴ تکرار در نقطه مرکزي و ۵ سطح از هر تيمار استفاده گرديد. نتايج در سطح آماري ۰۵/ aمقايسه ميانگين شدند. بر اساس نتايج به دست آمده، با افزايش فعاليت آنزيم از ۱۰ به ۳۰۰ واحد تيروزين، درجه هيدروليز حدود ۷ برابر افزايش مي يابد. با افزايش درجه حرارت تا حدود ۶۰ درجه سانتي گراد شدت هيدروليز زياد مي شود ولي پس از آن نرخ رشد هيدروليز کاهش مي يابد و تقريبا ثابت مي ماند. با افزايش فعاليت آنزيم و زمان اثر آن بر شدت درجه هيدروليز افزوده مي گردد به طوري که پس از گذشت ۹۰ دقيقه در فعاليت ۳۰۰ واحد تيروزين درجه هيدروليز به حدود ۱۵ درصد مي رسد. دماي مناسب براي هيدروليز پروتئين هاي ميوفيبريلار تا رسيدن به ميزان مشخصي از هيدروليز آنزيمي به فعاليت آنزيم بستگي دارد. با افزايش درجه حرارت هيدروليز از ۴۰ به ۶۰ درجه سانتي گراد ميزان هيدروليز زياد شده و پس از ۶۰ درجه سانتي گراد با شيب کمتري افزايش مي يابد و پس از ۶۵ درجه سانتي گراد تقريبا ثابت باقي مي ماند. بررسي اثر آنزيم پاپائين بر ميانگين تقريبي طول زنجير پپتيدي حاصل از هيدروليز نشان داده که اين صفت تحت تاثير درجه حرارت قرار ندارد بلکه، تابع درجه دوم فعاليت آنزيم و زمان اثر آن مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده، طول تقريبي زنجيره ها از کمتر از ۱۰ تا حدود ۸۰ متغير است. کمترين طول زنجيره در فعاليت هاي بالاي آنزيمي و يا زمان هاي طولاني مشاهده مي گردد. نتايج اين آزمايش ها و آزمايش هاي تکميلي نشان مي دهند که مي توان با هيدروليز آنزيمي پروتئين هاي مييوفيبريلار ماهي کيلکا ويژگي هاي آن را بهبود بخشيد.