سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدعابد هاشمی نسب – ایران، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی
علیرضا بدیعی – ایران، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی

چکیده:

در این تحقیق ، سیلیکای نانو حفره با استفاده از قالب های ابـر مولکـولی سـورفکتانت کـاتیونی همـراه بـا یـون متقابـل آلی – معدنی که از نظر ساختاری م شابه با سورفکتانت مورد استفاده است، در شرایط قلیـایی و هیـدروترمال بـر اسـاس مکانیـسم تهیه شدند . عوامل تاثیر گذار در تشکیل فاز نهایی مانند دما، pH ، زمان، نسبت سورفکتانت : سیلیس {(۱-p)S + , pC + , m H O, nX – 2 , (1-n) I – } و غلظت سورفکتانت ثابت نگه داشته شده اند و فقط غلظت یون متقابل تغییر یافت . تغییر غلظت یون متقابل، انتقالات فازی از حالت های هگزاگونال به مکعبی و لایه ای را در طیف های XRD نشان می دهد